Skip to main content

Hitachi

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราใส่ใจเรื่องการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างยิ่ง คำแถลงการณ์เรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวของฮิตาชินี้ครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวมและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์และการใช้บริการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในการใช้บริการบางอย่างของฮิตาชิ เช่น เว็บบอร์ด คุณต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ของคุณในฐานะสมาชิก คุณสามารถตั้งชื่อการใช้งานด้วยชื่อสมมุติเพื่อให้ระบบใช้อ้างอิงในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวได้ คุณมีสิทธิ์ปรับเปลี่ยนชื่อสมมุติได้ตลอดเวลา คุณตกลงยินยอมที่จะมีภาระผูกพันกับข้อความใดๆ ที่คุณเผยแพร่บนเว็บไซต์ ผู้ใช้งานเว็บไซต์อื่นมีโอกาสเห็นข้อมูลที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์สาธารณะ เราขอแนะนำให้คุณใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่คุณไม่รู้จักผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเด็ดขาด เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะถูกนำข้อมูลไปใช้งานในลักษณะที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ เช่น เว็บไซต์ที่คุณเข้าชม, หัวข้อที่คุณสนใจ หรือกิจกรรมที่คุณทำผ่านเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลบนเบราว์เซอร์ที่คุณใช้, ข้อมูล IP แอดเดรส, ประเภทของเบราว์เซอร์และภาษาที่คุณใช้ในระบบปฏิบัติการ ฯลฯ ฮิตาชิให้บริการบางอย่างร่วมกับบริษัทอื่น ด้วยเหตุนี้ บริษัทเหล่านั้นอาจได้รับข้อมูลผ่านบริการใดๆ ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณในการส่งต่อข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการโฆษณาโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาก่อนหน้านั้น เราจะไม่ขายหรือปล่อยเช่าชื่อของคุณแก่บุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใดๆ ในบางกรณี เราอาจดำเนินการติดต่อคุณเพื่อเสนอบริการของบุคคลที่สามผู้เป็นพาร์ทเนอร์ของฮิตาชิ แต่ในกรณีเช่นนี้ เราจะเป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลทั้งหมด และจะไม่มีการติดต่อตรงจากพาร์ทเนอร์ของฮิตาชิอย่างเด็ดขาด

เราขอรับประกันว่า เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับอย่างเคร่งครัด เราอาจเข้าถึงข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่จำเป็นตามที่กฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยกำหนด หรือมีความจำเป็นอย่างยิ่งตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (ก.) เพื่อยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายหรือเพื่อรักษาอำนาจอธิปไตยของประเทศหรือเว็บไซต์ (ข.) เพื่อปกป้องรักษาสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค.) เพื่อรักษาประเพณีและศีลธรรมของประเทศ (ง.) เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ (จ.) เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้เว็บไซต์ตามมาตรการเร่งด่วน เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิบัติตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

Related Links