Skip to main content

Hitachi

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดและข้อกำหนดทางกฎหมาย

หมายเหตุ : โปรดอ่านข้อกำหนดอย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์

การยอมรับเงื่อนไขสัญญา

รายละเอียดต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไข (ต่อไปนี้ขอย่อว่า “ข้อกำหนด”) ซึ่งเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายระหว่างคุณกับบริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้ขอย่อว่า “ฮิตาชิ”) การเข้าถึง, เรียกดู และ/หรือ ใช้งานเว็บไซต์ www.hitachi.homeappliances.hitachi.com นี้ (ต่อไปนี้ขอย่อว่า “เว็บไซต์”) เราถือว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยินยอมตกลงในเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่มีข้อยกเว้น หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ กรุณาอย่าใช้งานเว็บไซต์ ข้อความและเอกสารบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การควบคุม ดำเนินการ และบริหารงานโดยฮิตาชิ ฮิตาชิไม่รับรองหรือรับประกันว่าข้อความและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือพื้นที่อื่นๆ นอกประเทศไทย ห้ามดำเนินการเข้าถึงเว็บไซต์จากพื้นที่ที่การกระทำดังกล่าวผิดกฎหมาย ในกรณีที่คุณเลือกเข้าถึงเว็บไซต์นี้ จะถือว่าเป็นการกระทำจากความต้องการของตัวคุณเองและต้องรับผิดชอบต่อข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดในการใช้งาน

ข้อความและรายละเอียดทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเสียง, รูปภาพ, ซอฟต์แวร์, ข้อความ และคลิปวิดีโอ (ต่อไปนี้ขอย่อว่า “คอนเทนต์”) ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์ของคอนเทนต์ทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นของฮิตาชิ การใช้งานคอนเทนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจขัดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์, กฎหมายเครื่องหมายการค้า, กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่สู่สาธารณะ รวมถึงกฎหมายแพ่งและอาญา

ฮิตาชิดูแลเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์เรื่องข้อมูลส่วนบุคคล, การให้ความรู้ (การศึกษา) และการสื่อสารเท่านั้น ฮิตาชิอนุญาตให้คุณเข้าชมและให้สิทธิในการใช้งานแบบไม่ผูกขาด, ไม่สามารถถ่ายโอนได้, ขอสงวนสิทธิในการคัดลอก จัดแสดง แจกจ่าย และดาวน์โหลดคอนเทนต์บนเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อเชิงพาณิชย์ คุณไม่มีสิทธิดัดแปลงแก้ไขคอนเทนต์ และต้องคงข้อความเกี่ยวกับการประกาศลิขสิทธิ์ไว้ดังเดิม ในกรณีที่ไม่ได้มีการระบุไว้ในที่นี้ ห้ามคัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่าย, ตีพิมพ์ซ้ำ, ดาวน์โหลด, จัดแสดง, โพสต์ หรือนำส่งคอนเทนต์ในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรูปแบบอิเลคทรอนิคส์, อุปกรณ์เครื่องจักร, การถ่ายเอกสาร, การบันทึก หรือวิธีการอื่นๆ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากฮิตาชิ

จากวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดดังกล่าว ฮิตาชิห้ามใช้งานคอนเทนต์เหล่านี้บนเว็บไซต์อื่น หรือใช้งานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ สิทธิในการใช้งานเว็บไซต์จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ คุณต้องทำลายคอนเทนต์ที่ดาวน์โหลดหรือพิมพ์ออกมาในทันที นอกจากนี้ คุณไม่สามารถ “ทำซ้ำ” คอนเทนต์ใดๆ บนเว็บไซต์นี้หรือบนเซิร์ฟเวอร์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฮิตาชิ ในกรณีที่มีข้อมูลบางอย่างที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งบนเว็บไซต์นี้ ฮิตาชิไม่รับประกันหรือแสดงเจตนาว่า การใช้งานคอนเทนต์บนเว็บไซต์นี้จะไม่เข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องหรืออยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของฮิตาชิ

ไม่อนุญาตให้ใช้งานโลโก้ภายใต้กรรมสิทธิ์, เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายการค้าใดๆ บนเว็บไซต์นี้ การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฮิตาชิ หรือบริษัทภายใต้การถือครอง, บริษัทย่อย, บริษัทที่เกี่ยวข้อง, บริษัทที่ทำงานร่วมกัน หรือบริษัทในเครือ ในกรณีดังกล่าว คุณอาจถูกเรียกร้องให้ชดใช้ให้กับฮิตาชิ หรือบริษัทภายใต้การถือครอง, บริษัทย่อย, บริษัทที่เกี่ยวข้อง, บริษัทที่ทำงานร่วมกัน หรือบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึงความสูญเสีย, ความเสียหาย, ต้นทุน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว

การใช้งานซอฟต์แวร์

ในกรณีที่คุณดาวน์โหลดซอฟท์แวร์จากเว็บไซต์ย่อยใดๆ ภายในเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้ขอย่อว่า “ซอฟท์แวร์”) การใช้งานซอฟท์แวร์ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องซึ่งแนบมากับซอฟท์แวร์นั้น อย่าดาวน์โหลดหรือติดตั้งซอฟต์แวร์จนกว่าคุณจะได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดดังกล่าว

การสื่อสาร (ข้อความ) ของผู้ใช้งาน

ในกรณีที่คุณส่งข้อมูล, สื่อ หรือข้อความใดๆ โดยส่งผ่านหรือโพสต์ลงเว็บไซต์นี้ ด้วยรูปแบบอีเมลหรือรูปแบบอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความคิดเห็น, ข้อมูล, คำถาม, ข้อเสนอแนะ หรือบางอย่างในขอบเขตเดียวกัน (ต่อไปนี้ขอย่อว่า “ข้อความ”) ข้อความทั้งหมดจะถือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ ฮิตาชิมีสิทธิในการดัดแปลง, ออกอากาศ, แจกจ่าย, เปลี่ยนแปลง, คัดลอก, รวบรวม, เปิดเผย, ให้อนุญาต, จัดแสดง, โพสต์, เผยแพร่สู่สาธารณะ, จำหน่าย, ส่งต่อ หรือใช้งานข้อความใดๆ รวมถึงแนวคิด, ไอเดีย, โนว์ฮาว หรือเทคนิคที่เกี่ยวข้อง โดยมีสิทธิใช้งานทุกพื้นที่ในโลก ทุกช่วงเวลา ทุกสื่อ และทุกวัตถุประสงค์ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนี้ทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแง่การพัฒนา, การผลิต และการตลาดโดยใช้ข้อความดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้คุณ

คุณอาจต้องสละสิทธิในการเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานข้อความดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิในการอ้างว่าการใช้งานดังกล่าวละเมิดสิทธิของคุณ ทั้งสิทธิทางศีลธรรม, สิทธิส่วนบุคคล, กรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ, สิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์, สิทธิในการให้เครดิตสำหรับข้อความหรือไอเดียใดๆ หรือสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงที่จะไม่โพสต์, นำส่ง, ส่งต่อ, อัพโหลด หรือเผยแพร่ข้อความใดๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์

(1) รบกวนการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลอื่น (2) ล่วงละเมิด, ขัดต่อกฎหมาย, มีเนื้อหาไม่เหมาะสม, ลามก, มีลักษณะโป๊เปลือย, น่ารังเกียจ หรือคุกคามในทางใดทางหนึ่ง (3) หมิ่นประมาท, ใส่ร้าย หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง (4) ส่งเสริมการกระทำใดๆ ที่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญา หรือเข้าข่ายความรับผิดทางแพ่ง (5) ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในการถือครองทรัพย์สินของผู้อื่น (6) รบกวนความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานรายอื่น (7) มีไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ (8) มีข้อความที่เป็นเท็จ หรือสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของการสื่อสารดังกล่าว ฮิตาชิมีสิทธิ์ที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือตามคำขอร้องจากศาล หรือตามคำสั่งให้ฮิตาชิเปิดเผยตัวตนของบุคคลที่โพสต์ข้อความดังกล่าว ฮิตาชิขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข หรือลบข้อความดังกล่าว หรือข้อความใดๆ ที่ไม่เป็นที่ยอมรับ หรือละเมิดนโยบายของฮิตาชิไม่ว่าด้วยวิธีใด

ฮิตาชิอาจดำเนินการติดตามหรือตรวจสอบบางส่วนในเว็บไซต์ที่คุณส่งต่อ หรือโพสต์ข้อความสื่อสาร หรือสนทนาส่วนตัวกับอีกฝ่าย แต่ไม่ถือเป็นภาระผูกพันเสมอไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะห้องสนทนา, กระดานข่าว, หรือพื้นที่การใช้งานอื่นๆ และคอนเทนต์ใดๆ จากการสื่อสารดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ จะถือว่าฮิตาชิไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบใดๆ ในการกระทำดังกล่าว

ข้อมูลที่ส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

คุณเข้าใจและรับทราบว่า การส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไม่เคยอยู่ภายใต้เงื่อนไขความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลใดๆ ที่คุณนำส่งหรือโพสต์บนเว็บไซต์อาจถูกอ่านหรือสกัดกั้นโดยผู้อื่น เว้นแต่จะมีการชี้แจงเป็นพิเศษว่า ข้อความใดข้อความหนึ่ง (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต) ถูกกำหนดรหัส (จัดส่งในรูปแบบรหัส) คุณรับทราบว่าฮิตาชิจะไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลหรือการสื่อสารดังกล่าว

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม ลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกของคุณเท่านั้น เมื่อคุณเริ่มใช้งานลิงค์เหล่านี้ จะถือว่าคุณออกจากเว็บไซต์ของฮิตาชิไปแล้ว

ฮิตาชิไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบลิงค์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์นี้ทั้งหมด และไม่ได้ควบคุมหรือรับผิดชอบต่อเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์เหล่านั้น ฮิตาชิจึงไม่รับรอง, แนะนำ, เป็นตัวแทน หรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านั้นหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลข่าวสาร, ซอฟต์แวร์ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ หรือวัสดุใดๆ ที่ได้พบบนเว็บไซต์ดังกล่าว หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจได้รับจากการใช้งาน ฮิตาชิไม่รับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านี้ การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตัวคุณเอง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยดังกล่าว "เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม" หมายถึงเว็บไซต์อื่นๆ ทั้งหมดนอกเหนือจากเว็บไซต์นี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

คุณใช้งานเว็บไซต์นี้โดยยินยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง เว็บไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดเปิดให้เยี่ยมชมหรือเข้าถึงตาม “สภาพ” การให้บริการโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านการรับประกัน, การจำหน่าย หรือผลประโยชน์เพื่อจุดประสงค์ใดๆ หรือสถานะการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ฮิตาชิไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง, ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม ฮิตาชิไม่รับรองหรือรับประกันว่าการใช้งานเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้จะไม่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของหรือสังกัดอยู่ในฮิตาชิ เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้อาจไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย และฮิตาชิไม่มีข้อผูกมัดใดในการปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ให้ทันสมัย ฮิตาชิมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางส่วนบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้อาจอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการที่ไม่มีจำหน่ายในประเทศของคุณ กรุณาปรึกษาศูนย์บริการของฮิตาชิในพื้นที่ของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการบนเว็บไซต์ที่คุณรู้สึกสนใจ

การจำกัดความรับผิด

ในทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่เกิดจากความประมาทละเลยของฮิตาชิ ฮิตาชิ, ซัพพลายเออร์ และบุคคลที่สามซึ่งถูกกล่าวถึงบนเว็บไซต์นี้ปฏิเสธการรับผิดชอบทางตรง, ทางอ้อม, กรณีผลสืบเนื่อง, กรณีอุบัติเหตุ, กรณีบทลงโทษ หรือความเสียหายพิเศษ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียข้อมูลหรือผลกำไร หรือเป็นผลให้เกิดกรณีต่อไปนี้)

(1) การใช้งาน, (2) ข้อจำกัดในการใช้งาน, (3) ผลลัพธ์ของการใช้งานเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้, (4) เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้, หรือ (5) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประกัน, สัญญา, การละเมิด หรือเหตุอื่นใด ของฮิตาชิ, ซัพพลายเออร์ หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่ถูกอ้างถึงบนเว็บไซต์ หรือตัวแทนอื่นผู้มีอำนาจที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับความเสียหายใดๆ ถ้าหากการใช้งานเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการบริการ, ซ่อมแซม หรือแก้ไขอุปกรณ์หรือข้อมูลใดๆ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือในกรณีที่เป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้น ข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย, ปกป้อง และรักษาสิทธิของฮิตาชิ และตัวแทน, กรรมการ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน ผู้ให้บริการข้อมูลและการบริการ, ผู้อนุญาตและผู้ได้รับอนุญาตทั้งหมดของบริษัท (รวมเรียกว่า "ฝ่ายที่ได้รับความคุ้มครอง") ต่อความรับผิดใดๆ และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อย่างไม่มีข้อจำกัด) ที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายที่ได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ของคุณ หรือเกี่ยวกับการรับรอง, การรับประกัน และพันธสัญญาใดๆ คุณจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ตามความจำเป็นต่อการต่อสู้คดีของฮิตาชิในกรณีที่เกิดการเรียกร้องใดๆ ฮิตาชิขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการด้วยใช้ค่าใช้จ่ายของตนเองเพื่อปกป้องและควบคุมกรณีใดๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายจากคุณ และไม่ว่ากรณีใดๆ คุณจะไม่ดำเนินการจัดการเรื่องใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากฮิตาชิ

การควบคุมการส่งออกข้อมูล

คุณไม่สามารถใช้งาน หรือส่งออก หรือส่งออกซ้ำ เนื้อหาที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์นี้ หรือสำเนา หรือการดัดแปลงใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้

ฮิตาชิมีสิทธิ์เพิ่ม, เปลี่ยนแปลง หรือลบ หรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ถูกโพสต์ลงบนเว็บไซต์นี้ ฮิตาชิอาจเพิ่ม, เปลี่ยนแปลง, ยุติ, ลบ หรือระงับเนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ รวมถึงคุณลักษณะและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายหรือแสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นกรณีชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบใดๆ การใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากมีการโพสต์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหมายถึงการใช้งานโดยที่คุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

เงื่อนไขบางประการของข้อกำหนดเหล่านี้อาจถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดจากการประกาศทางกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในหน้าใดๆ บนเว็บไซต์นี้ คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่ถูกอ้างถึงบนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ย่อยภายในเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างฮิตาชิกับคุณเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ สาเหตุที่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อคุณจากการใช้งานเว็บไซต์นี้จะต้องมีระยะเวลาภายใน (1) ปี หลังจากเกิดการเรียกร้อง หรือเกิดเหตุจากการกระทำดังกล่าว ในกรณีใดๆ ที่ศาลผู้มีอำนาจปกครองพบว่าข้อกำหนดใดๆ หรือเนื้อหาบางส่วนของข้อกำหนดใดๆ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามเจตนาของข้อกำหนดเหล่านี้ และเนื้อหาส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้ ให้ดำเนินต่อไปอย่างเต็มกำลังและมีผลบังคับใช้ตามสถานะ

การบังคับใช้กฎหมาย

ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมาย และได้รับการตีความตามกฎหมายภายใต้ประเทศไทย โดยไม่กระทบต่อหลักความขัดแย้งทางกฎหมายใดๆ

Related Links