Skip to main content

Skip to main content

Hitachi

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หลักเกณฑ์การรับประกันสินค้า

หลักเกณฑ์การรับประกันสินค้า

สินค้าทุกรุ่นมีระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
ยกเว้นชิ้นส่วนที่สำคัญบางส่วนจะมีระยะเวลาการรับประกันดังนี้

- มอเตอร์ถังซักและมอเตอร์ถังปั่นแห้งของเครื่องซักผ้า รับประกัน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

- คอมเพรสเซอร์ของตู้เย็น 1 ประตู รับประกัน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

- คอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นตั้งแต่ 2 ประตูขึ้นไป รับประกัน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

- คอมเพรสเซอร์ของเครื่องกดน้ำ รับประกัน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

- ฮีตเตอร์แทงค์ของเครื่องทำน้ำอุ่น รับประกัน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

- มอเตอร์ และถังแรงดันสเตนเลสของเครื่องปั๊มน้ำ รับประกัน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

- แผ่นทำความร้อนของหม้อหุงข้าว รับประกัน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

- ปุ่่มกดน้ำของตู้เย็น รับประกัน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

- แมกนีตรอนเตาไมโครเวฟ รับประกัน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ (ไม่รวมเตาอบไมโครเวฟนำเข้าจากญี่ปุ่น)

 - คอมเพรสเซอร์แบบอินเวอร์เตอร์ รับประกัน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

 - คอมเพรสเซอร์แบบทั่วไป รับประกัน 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

 - แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

การรับประกันอุปกรณ์ที่สำคัญดังกล่าว รวมทั้ง การรับประกันคอมเพรสเซอร์ แผงคอยล์เย็น และแผงคอยล์ร้อน เป็นการรับประกันพิเศษเฉพาะชิ้นส่วนเท่านั้น
สำหรับใน 1 ปีแรก บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เมื่อพ้นระยะประกัน 1 ปี, ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าแรง ค่าเดินทาง ค่าทำระบบน้ำยา ค่าสารทำความเย็น และค่าบริการต่างๆ ทั้งหมด
การรับประกันเครื่องทำน้ำอุ่น 1 ปี ไม่รวมถึงค่าเดินทางหรือค่าพาหนะในการบริการนอกสถานที่

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. ผู้ใช้ต้องแสดงบัตรรับประกันแก่บริษัททุกครั้งเมื่อรับบริการ มิฉะนั้นบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจากท่านตามจริง
 2. ตรรับประกันไม่สามารถใช้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
  1. ก. รุ่นและหมายเลขเครื่องที่ระบุในบัตรรับประกัน ไม่ตรงกับเครื่องที่นำไปซ่อม
  2. ข. บัตรรับประกันชำรุด เสียหาย ฉีกขาด หรือมีรอยแก้ไขเปลี่ยนแปลง เติม หรือ ตัดทอนข้อความในส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญ
 3. ผู้ใช้จะได้รับการบริการซ่อมฟรีทั้งค่าเดินทาง ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
  สำหรับความชำรุดหรือขัดข้องของสินค้าอันเนื่องมาจากการผลิตของโรงงาน หรือ ความบกพร่องจากการใช้งาน
  ในสภาพปกติตามคู่มือการใช้งาน
  ทั้งนี้หากไม่สามารถระบุวันที่ซื้อที่ชัดเจนได้ ให้นับวันหมดอายุที่ระบุตามบัตรรับประกัน
 4. ในกรณีที่สินค้าพ้นระยะเวลารับประกันปกติ 1 ปี ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอะไหล่และค่าบริการต่างๆ ทั้งหมด
 5. การรับประกันเครื่องปรับอากาศไม่รวมถึงความเสียหาย ความผิดพลาด หรือชำรุดที่เกิดจากการติดตั้ง
  และไม่รวมถึงการตรวจเช็คบำรุงรักษา หรือล้างทำความสะอาด
 6. บริษัทให้การรับประกันเฉพาะเครื่องที่ใช้อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 7. การรับประกัน ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  1. ก. ใช้ในการทำธุรกิจ ทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือใช้งานผิดประเภทจากที่ระบุในคู่มือการใช้งาน
  2. ข. ปรากฎการณ์ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ฟ้าผ่า หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ
  3. ค. ไฟไหม้ สารเคมี แก๊ส กระแสไฟฟ้าเกิน หรือผิดปกติ
  4. ง. ความเสียหายจากสัตว์ต่างๆ (ยกเว้นแผงวงจร ที่ครอบคลุมถึงจิ้งจก มด หนู และ แมลงต่างๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ)
  5. จ. การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้ หรือเสียหายจากการขนส่ง
 8. อุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน คืออุปกรณ์ที่สึกหรอหรือหมดอายุการใช้งานตามที่มาตรฐานกำหนดไว้
  1. ก. อุปกรณ์ภายใน เช่น ลูกยาง แผ่นกรองต่างๆ ฯลฯ
  2. ข. อุปกรณ์ประกอบภายนอก เช่น ตัวเครื่อง ลูกบิด รีโมท ถ่าน ปุ่มบังคับต่างๆ ท่อทองแดง ฯลฯ
  3. ค. อุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ทำด้วยยางหรือพลาสติก
 9. เมื่อมีกรณีพิพาทใดๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ให้ใช้ข้อความส่วนที่เป็นภาษาไทยในการอ้างอิง