Skip to main content

Hitachi

CÔNG TY TNHH ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES SALES VIỆT NAM

Chính Sách Quyền Riêng Tư

A. Giới Thiệu Các Điều Khoản Và Điều Kiện Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Của Arcelik Hitachi Home Appliances Sales Việt Nam

Công ty TNHH Arcelik Hitachi Home Appliances Sales Việt Nam (sau đây gọi là “AHVN”) thu thập các thông tin khác nhau như thông tin kỹ thuật và thông tin được các đối tác kinh doanh của chúng tôi cung cấp, bao gồm khách hàng và nhà cung cấp. Với nhiệm vụ này, AHVN nỗ lực xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý thông tin một cách đầy đủ để giữ nguyên giá trị của thông tin nói trên.

AHVN đã thiết lập các quy tắc thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân thông qua AHVN và/hoặc công ty mẹ và các công ty liên kết của AHVN. AHVN sẽ nỗ lực bảo vệ dữ liệu cá nhân dựa trên các điều khoản và điều kiện về bảo mật thông tin cá nhân của công ty TNHH Arcelik Hitachi Home Appliances Sales Việt Nam. Các điều khoản và điều kiện bảo mật thông tin cá nhân (sau đây gọi là “Các điều khoản và điều kiện bảo mật thông tin cá nhân của AHVN”)

Thông qua việc sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Các điều khoản và điều kiện bảo mật thông tin cá nhân của AHVN và đồng ý với việc thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi, như mô tả trong Các điều khoản và điều kiện bảo mật thông tin cá nhân của AHVN. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi. Cũng vui lòng không gửi dữ liệu cá nhân của các cá nhân khác cho chúng tôi thông qua trang web này trừ khi bạn đồng ý làm như vậy. Chúng tôi có quyền cho rằng bạn đã đồng ý khi bạn gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi thông qua trang web này.
Nếu bạn chưa đủ 13 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi.

B. Các Điều Khoản Và Điều Kiện Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Của AHVN

 1. Thiết lập các quy tắc quản lý việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và liên tục đổi mới AHVN sẽ đảm bảo rằng các nhân viên nhận ra được tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và sẽ thiết lập các quy tắc quản lý dữ liệu cá nhân để sử dụng và bảo vệ dữ liệu một cách thích hợp. Những quy tắc này sẽ được duy trì và đổi mới liên tục.
 2. Thu thập, sử dụng và/hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân và cấm sử dụng hoặc chia sẻ các dữ liệu này cho các mục đích khác với mục đích thu thập dữ liệu ban đầu AHVN sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp bằng cách thiết lập hệ thống quản lý bảo vệ dữ liệu cá nhân cho các ngành nghề kinh doanh khác nhau. AHVN sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân này cho các mục đích khác với mục đích thu thập dữ liệu ban đầu.
 3. Thực hiện các biện pháp an toàn và khắc phục sự cố Để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của dữ liệu cá nhân, AHVN đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau như quản lý quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân, hạn chế các hình thức chuyển dữ liệu cá nhân ra bên ngoài công ty và ngăn chặn truy cập trái phép và nỗ lực ngăn chặn rò rỉ, mất hoặc tiêu hủy dữ liệu cá nhân. Ngoài ra, nếu có bất kỳ sự cố nào liên quan đến các biện pháp an toàn đối với dữ liệu cá nhân, thì AHVN sẽ xác định nguyên nhân và đưa ra các biện pháp khắc phục ngay lập tức.
 4. Tuân thủ luật pháp và các quy định AHVN sẽ nỗ lực hết sức để tuân thủ các biện pháp hiệu quả nhất để thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân.
 5. Tôn trọng các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn

Bất cứ khi nào bạn yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn hoặc thu hồi sự đồng ý về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn đối với chúng tôi, thì AHVN sẽ phản hồi một cách chân thành, tôn trọng các quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân đó.

C. Dữ Liệu Cá Nhân

AHVN bảo vệ và quản lý dữ liệu cá nhân bằng những cách hợp lý dựa trên Các điều khoản và điều kiện bảo mật thông tin cá nhân của AHVN. “Dữ liệu cá nhân” là các thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng bạn. Các thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại di động, số điện thoại nhà và địa chỉ nhà, được thu thập khi bạn đặt hàng, liên hệ với dịch vụ khách hàng, tạo tài khoản hoặc hồ sơ với chúng tôi.
Các quy định trong Các điều khoản và điều kiện bảo mật thông tin cá nhân của AHVN không áp dụng cho “thông tin liên hệ trong kinh doanh”, thông tin này bao gồm tên, vị trí hoặc chức danh của cá nhân, số điện thoại doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ email hoặc số fax của doanh nghiệp và bất kỳ thông tin tương tự khác của cá nhân, không do cá nhân cung cấp chỉ cho mục đích cá nhân.

D. Thu Thập, Sử Dụng Và Lưu Giữ Dữ Liệu Cá Nhân

 1. Đối với các hoạt động kinh doanh của AHVN, AHVN sẽ thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân nhằm mục đích trả lời câu hỏi của bạn; báo cáo và/hoặc chuyển các câu hỏi của bạn cho công ty mẹ, các công ty liên kết của AHVN và/hoặc các công ty khác của tập đoàn Hitachi. AHVN cũng có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nhằm các mục đích sau (“Mục đích”):
  1. Giúp bạn đăng ký dịch vụ với chúng tôi
  2. Cung cấp dịch vụ bán hàng, sau bán hàng liên quan đến các sản phẩm
  3. Cung cấp quảng cáo có thể khiến bạn quan tâm đến các trang web của chúng tôi, trang web của bên thứ ba và các nền tảng trực tuyến như trang web truyền thông xã hội
  4. Gửi thông tin liên quan đến các sự kiện, chương trình ưu đãi và sản phẩm mới;
  5. Yêu cầu bạn cho ý kiến của mình dựa trên bảng câu hỏi để cải thiện sản phẩm và dịch vụ; và
  6. Cung cấp dữ liệu cá nhân cho công ty mẹ hoặc các công ty liên kết của AHVN hoặc các công ty khác của tập đoàn Hitachi trong trường hợp hợp tác với họ.
 2. AHVN sẽ không giữ lại bất kỳ dữ liệu cá nhân nào do bạn cung cấp hoặc do chúng tôi tự động thu thập trừ khi cần thiết cho các Mục đích nêu trên và các mục đích kinh doanh hợp pháp khác.

E. Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân

 1. Theo quy định và đạo luật hiện hành, AHVN có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho công ty mẹ hoặc các công ty liên kết của AHVN hoặc các công ty khác của tập đoàn Hitachi để đạt được các Mục đích nêu trên. Ngoài ra, AHVN có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân liên quan cho một số bên thứ ba khi có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, hạng mục hoặc dịch vụ cho AHVN bao gồm dịch vụ thuê ngoài và dịch vụ viễn thông. Ngoài ra, nếu cần thiết và phù hợp với pháp luật hiện hành, AHVN có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân cho kiểm toán viên của chúng tôi, các cố vấn chuyên môn bên ngoài và các bên cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho chúng tôi, như nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh, các nhà cung cấp hệ thống viễn thông, công nghệ thông tin và các công ty tư vấn.
 2. Trong trường hợp việc xử lý dữ liệu cá nhân được ủy quyền cho bộ phận xử lý dữ liệu của bên thứ ba, có thể là những bên được liệt kê ở trên đây, thì AHVN sẽ ủy quyền việc xử lý dữ liệu đó bằng văn bản, sẽ chọn một bộ phận xử lý dữ liệu có thể đảm bảo các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân kỹ thuật và tổ chức mà kiểm soát quá trình xử lý dữ liệu liên quan và sẽ đảm bảo rằng bộ phận xử lý thay mặt chúng tôi để hoạt động và làm theo hướng dẫn của chúng tôi. Ngoài ra, AHVN sẽ đặt ra các yêu cầu bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin cá nhân thông tin phù hợp bằng văn bản đối với bộ phận xử lý dữ liệu của bên thứ ba nói trên.
 3. Chuyển giao dữ liệu cá nhân quốc tế

Để đạt được các mục đích nêu trong Phần E đoạn 1 và 2 ở trên, AHVN có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân cho các thành viên khác của tập đoàn Hitachi hoặc các bên thứ ba khác hoặc các phạm vi pháp lý khác mà luật bảo vệ dữ liệu không thể cung cấp mức độ bảo vệ tương đương với luật pháp trong phạm vi quốc gia của bạn. AHVN sẽ thực hiện các bước để thiết lập các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân thông tin và bảo vệ dữ liệu phù hợp đối với những bên nhận nêu trên để xác nhận rằng dữ liệu cá nhân được bảo vệ đúng theo Các điều khoản và điều kiện bảo mật thông tin cá nhân của AHVN.

 1. Các chia sẻ dữ liệu cá nhân khác

Khi được pháp luật hiện hành cho phép, thì dữ liệu cá nhân cũng có thể được chia sẻ để bảo vệ lợi ích của bạn, để bảo vệ lợi ích hợp pháp của AHVN (trừ khi điều này làm tổn hại đến quyền lợi và tự do hoặc lợi ích của bạn), để tuân thủ mọi thông báo, lệnh, chỉ thị, giấy triệu tập, trát hầu tòa hoặc các hình thức yêu cầu khác của cơ quan tư pháp, hành chính hoặc cơ quan có thẩm quyền, chính phủ hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan công quyền, cơ quan phát hành công cụ hoặc cơ quan thuế, doanh thu, tài chính hoặc tiền tệ trong nước hoặc nước ngoài, hoặc để tuân thủ luật pháp hiện hành theo phán quyết của AHVN. Các bên nhận dữ liệu được chia sẻ có thể các quốc gia khác nơi luật bảo vệ dữ liệu không thể cung cấp mức độ bảo vệ tương đương với luật pháp trong phạm vi pháp lý của bạn, và trong các trường hợp đó, AHVN sẽ thực hiện các bước để thiết lập các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân thông tin và bảo vệ dữ liệu phù hợp đối với những bên nhận nêu trên để xác nhận rằng dữ liệu cá nhân được bảo vệ đúng theo Các điều khoản và điều kiện bảo mật thông tin cá nhân của AHVN.

F. Cookie Và Beacon

AHVN có thể sử dụng cookie và beacon (còn gọi là GIF) hoặc các công nghệ tượng tự khác để nâng cao trải nghiệm tại website của chúng tôi cho bạn. Cookie, beacon hoặc các công nghệ tượng tự khác là những đoạn thông tin ngắn mà chúng tôi cài trên thiết bị của bạn để giúp chúng tôi biết chính xác có bao nhiêu người đang truy cập trang web, tần suất truy cập của họ và nội dung người xem quan tâm nhất, điều này cho phép chúng tôi cập nhật nội dung và cải thiện điều hướng trang web cho phù hợp.
Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie và beacon bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt web của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc sử dụng trang web của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng nếu bạn tắt cookie và beacon.

G. Thực Hiện Các Yêu Cầu Truy Cập/Chỉnh Sửa

Bất cứ khi nào bạn có thể:

 1. Yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn và cách thức dữ liệu được sử dụng/chia sẻ trong năm ngoái; hoặc
 2. Yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể tính phí hợp lý để trả chi phí phản hồi yêu cầu truy cập dữ liệu của bạn.
Vui lòng xem Phần H bên dưới nếu bạn muốn thực hiện yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa.

H. Các Câu Hỏi

Nếu bạn có các câu hỏi khác về trang web này hoặc cách thức mà AHVN thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm cách bạn có thể thực hiện các yêu cầu truy cập và chỉnh sửa, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contact.AHVN@arcelik-hitachi.com
Nếu bạn có câu hỏi hoặc ý kiến muốn gửi cho chúng tôi, chúng tôi mong muốn bạn đọc cẩn thận và đồng ý với các điều khoản được quy định trong tài liệu này, nếu không, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không trả lời câu hỏi của bạn.

I. Thu Hồi Sự Đồng Ý

Yêu cầu thu hồi sự đồng ý cấp cho AHVN để thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn được quy định trong Các điều khoản và điều kiện bảo mật thông tin cá nhân của AHVN phải được gửi qua mail cho nhân viên bảo vệ dữ liệu của AHVN theo địa chỉ sau: contact.AHVN@arcelik-hitachi.com

J. Quy Định Khác

Các điều khoản và điều kiện bảo mật thông tin cá nhân của AHVN có thể được cập nhật thường xuyên để phản ánh các thay đổi và/hoặc đổi mới trong luật, quy định, hướng dẫn, quy tắc bảo vệ dữ liệu và thông lệ ngành và luật hiện hành khác. Các sửa đổi đối với Các điều khoản và điều kiện bảo mật thông tin cá nhân của AHVN sẽ được công bố trên trang web này.

Related Links