Skip to main content

Hitachi

CÔNG TY TNHH ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES SALES VIỆT NAM

Điều Khoản Sử Dụng

CHÚ Ý: VUI LÒNG ĐỌC CẨN THẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB.

Chấp Nhận Điều Khoản Quy Định

Những nội dung sau đây bao gồm các điều khoản và điều kiện (“Điều khoản”) tạo nên một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Công ty TNHH Arcelik Hitachi Home Appliances Sales Việt Nam (“Hitachi”). Qua việc truy cập, duyệt và/hoặc sử dụng trang https://www.hitachi-homeappliances.com/vn-vn/ ("trang web"), bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web này. Các thông tin liên lạc và tài liệu được cung cấp trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền hiện hành và các điều ước quốc tế.
Trang web này được kiểm soát, kích hoạt và quản lý bởi Hitachi. Hitachi không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm rằng các thông tin liên lạc và tài liệu trên trang web này là phù hợp hoặc luôn sẵn có để sử dụng dù ở bất kỳ địa điểm nào ở Việt Nam hoặc địa điểm khác ngoài Việt Nam. Nếu bạn chọn truy cập trang web này, bạn sẽ tự truy cập theo cách riêng của mình và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp hiện hành.

Hạn Chế Sử Dụng

Tất cả thông tin liên lạc và tài liệu có sẵn trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn âm thanh, hình ảnh, phần mềm, văn bản và video clip (“Nội dung”), được bảo vệ bởi luật bản quyền hiện hành và các công ước quốc tế. Bản quyền của các Nội dung được cung cấp trên trang web này thuộc sở hữu của Hitachi và các bên cấp phép. Việc sử dụng trái phép Nội dung đều có thể vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, luật bảo mật và công khai, và các đạo luật hình sự và dân sự.
Hitachi duy trì trang web này chỉ dành cho thông tin cá nhân, giáo dục và thông tin liên lạc của bạn. Hitachi ủy quyền cho bạn xem và cấp cho bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sao chép, hiển thị, phân phối và tải xuống các Nội dung trên trang web này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, với điều kiện bạn không được sửa đổi Nội dung và phải giữ lại tất cả các bản quyền và thông báo độc quyền khác có trong Nội dung. Trừ khi được quy định trong đây, nếu không thì không có Nội dung nào được sao chép, tái tạo, phân phối, tái bản, tải xuống, hiển thị, đăng hoặc chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm, nhưng không giới hạn phương tiện điện tử, cơ khí, photocopy, ghi âm, hoặc không được sử dụng cho bất kỳ mục đích công khai hoặc thương mại, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Hitachi.
Theo như mục đích của các Điều khoản này, việc sử dụng các Nội dung trên bất kỳ trang web khác hoặc môi trường máy tính được nối mạng cho bất kỳ mục đích gì đều bị cấm. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào được quy định ở trên đây, thì quyền sử dụng trang web này của bạn sẽ tự động chấm dứt và bạn phải hủy ngay lập tức mọi Nội dung đã tải xuống hoặc đã in. Nếu không có sự cho phép của Hitachi, bạn cũng không được "sao chép" bất kỳ Nội dung nào có trên trang web này trên bất kỳ máy chủ khác. Dù có bất kỳ điều gì đi ngược lại nội dung trong trang web, thì Hitachi cũng không bảo đảm hay đưa ra tuyên bố rằng việc sử dụng các Nội dung hiển thị trên trang web của bạn không vi phạm quyền của bên thứ ba không thuộc sở hữu của Hitachi hoặc liên kết với Hitachi.
Không có nội dung nào trong trang web này được hiểu là cấp giấy phép cho bạn để sử dụng logo, nhãn hiệu dịch vụ và nhãn hiệu thương mại độc quyền có trên trang web này. Bất kỳ việc sử dụng logo, nhãn hiệu dịch vụ và nhãn hiệu thương mại độc quyền trên trang web này của bạn đều cấu thành sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Hitachi hoặc các công ty con, công ty có liên quan hoặc công ty liên kết (được gọi chung là “Công ty chi nhánh của Hitachi”), khi trường hợp này xảy ra, theo như các điều khoản trong đây thì bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ cho các công ty chi nhánh của Hitachi và Hitachi tránh được các tổn thất, thiệt hại và chi phí phát sinh do đó.

Thông Tin Truyền Thông Của Người Dùng

Nếu bạn gửi bất kỳ thông tin, tài liệu hoặc thông tin liên lạc khác được truyền đến hoặc đăng lên trang web này bằng thư điện tử hoặc bằng hình thức khác, bao gồm nhưng không giới hạn hình thức bình luận, dữ liệu, câu hỏi, đề xuất hoặc hình thức tương tự (“Thông tin truyền thông”), tất cả các Thông tin truyền thông này được và sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền.
Hitachi có quyền nhưng không bắt buộc phải điều chỉnh, phát sóng, phân phối, thay đổi, sao chép, kết hợp, tiết lộ, cấp phép, thực hiện, đăng, xuất bản, bán, truyền tải hoặc sử dụng Thông tin truyền thông bao gồm khái niệm, ý tưởng, bí quyết hoặc các kỹ thuật có trong Thông tin truyền thông, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, vào bất kỳ thời điểm nào, trong bất kỳ môi trường nào và cho bất kỳ mục đích gì, bao gồm nhưng không giới hạn mục đích phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm sử dụng Thông tin truyền thông đó mà không phải bồi thường cho bạn.
Bạn được coi là đã từ bỏ mọi quyền khiếu nại liên quan đến việc sử dụng các Thông tin truyền thông đó, bao gồm nhưng không giới hạn quyền khiếu nại rằng việc sử dụng đó vi phạm một trong các quyền của bạn bao gồm quyền về đạo đức, quyền riêng tư, quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu khác, quyền công khai, quyền công nhận đối với Thông tin truyền thông hoặc các ý tưởng, hoặc bất kỳ quyền khác.
Bạn đồng ý không đăng, gửi, truyền, tải lên hoặc xuất bản bất kỳ Thông tin truyền thông thông qua trang web này mà (1) can thiệp vào việc sử dụng trang web này của bất kỳ người nào; (2) có tính chất lạm dụng, bất hợp pháp, không đứng đắn, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm hoặc đe dọa dưới bất kỳ hình thức nào; (3) phỉ báng, vu khống hoặc nói xấu dưới bất kỳ hình thức nào (4) khuyến khích hành vi được coi là phạm tội hình sự hoặc vi phạm luật trách nhiệm dân sự; (5) vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ ai; (6) can thiệp vào quyền riêng tư của bất kỳ người dùng khác; (7) có chứa virus hoặc bất kỳ nội dung gây hại khác; hoặc (8) chứa các tuyên bố sai lệch về thực tế hoặc các mô tả nguồn gốc của Thông tin truyền thông. Hitachi có quyền hợp tác hoàn toàn với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào hoặc lệnh của tòa án yêu cầu hoặc chỉ đạo Hitachi tiết lộ danh tính của người đăng Thông tin truyền thông đó. Hitachi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa Thông tin truyền thông đó hoặc bất kỳ Thông tin truyền thông khác không được chấp nhận hoặc vi phạm chính sách của Hitachi dưới bất kỳ hình thức nào.

Thông Tin Truyền Thông Được Truyền Tải

Bạn hiểu và thừa nhận rằng việc truyền thông tin qua Internet không bao giờ là hoàn toàn riêng tư hoặc an toàn và mọi Thông tin truyền thông mà bạn truyền đến hoặc đăng lên trang web này có thể bị người khác đọc hoặc chặn trừ khi có thông báo đặc biệt rằng tin nhắn cụ thể (ví dụ: thông tin thẻ tín dụng) được mã hóa (gửi trong mã). Bạn cũng thừa nhận rằng Hitachi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm gì đối với các Thông tin truyền thông đó.

Đường Link Dẫn Đến Các Trang Web Khác

Trang web này có thể chứa các đường link dẫn đến các trang web của bên thứ ba trên mạng lưới toàn cầu. Tuy nhiên, các đường link dẫn đến các trang web của bên thứ ba từ trang web này chỉ được cung cấp cho mục đích phù hợp của bạn. Tại bất kỳ thời điểm nào nếu bạn sử dụng các đường link này, thì bạn được coi là đã rời khỏi trang web này. Hitachi không đánh giá tất cả các trang web của bên thứ ba được liên kết với trang web này và không kiểm soát cũng như không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trang web nào hoặc nội dung của các trang web đó. Theo đó, Hitachi không xác nhận, đề nghị hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm đối với các trang web này hoặc nội dung của chúng bao gồm nhưng không giới hạn thông tin, phần mềm hoặc sản phẩm hoặc tài liệu khác có trên các trang web này hoặc kết quả từ việc sử dụng các trang web này và không chịu trách nhiệm đối với các kết quả đó. Khi bạn truy cập vào các trang web của bên thứ ba thì bạn hoàn toàn phải chịu mọi rủi ro và chi phí. Tóm lại, “các trang web của bên thứ ba” có nghĩa là bất kỳ trang web khác ngoài trang web này.

Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm

BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VỚI SỰ CHẤP NHẬN MỌI RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA. TRANG WEB NÀY VÀ TẤT CẢ CÁC NỘI DUNG CÓ SẴN TRÊN ĐÓ HOẶC ĐƯỢC TRUY CẬP THÔNG QUA TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, BAO GỒM BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ. Hitachi không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm về tính chính xác, tính đầy đủ hoặc tính phù hợp của các Nội dung trong trang web này vì bất kỳ mục đích gì. Hitachi cũng không tuyên bố hay bảo đảm rằng việc sử dụng các Nội dung trong trang web này của bạn không vi phạm quyền của các bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc liên kết với Hitachi. Các Nội dung trong trang web này có thể đã lỗi thời và Hitachi không cam kết cập nhật các Nội dung trong trang web này. Hitachi có thể thay đổi các Nội dung tại trang web này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Các Nội dung được công bố tại trang web này có thể liên quan đến các sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ không có sẵn ở quốc gia của bạn. Vui lòng tham khảo đối tác kinh doanh của Hitachi tại địa điểm của bạn để biết thông tin về các sản phẩm, chương trình và dịch vụ trong trang web này mà bạn quan tâm.

Phạm Vi Trách Nhiệm

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN SỰ SƠ SUẤT CỦA HITACHI, HITACHI, NHÀ CUNG CẤP CỦA HITACHI HOẶC CÁC BÊN THỨ BA ĐƯỢC ĐỀ CẬP TẠI TRANG WEB NÀY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ NÀO ĐÓ, THIỆT HẠI DO VÔ Ý, TRỪNG PHẠT HOẶC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, MẤT DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN, PHÁT SINH TỪ (1) VIỆC SỬ DỤNG, (2) KHÔNG THỂ SỬ DỤNG, (3) KẾT QUẢ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB NÀY, (4) NỘI DUNG CÓ TRONG TRANG WEB NÀY VÀ BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB NÀY, HOẶC (5) LỖI HOẶC THIẾU SÓT NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY, DÙ DỰA TRÊN BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, SAI LẦM HAY SAI SÓT KHÁC VÀ DÙ HITACHI, NHÀ CUNG CẤP CỦA HITACHI HOẶC CÁC BÊN THỨ BA KHÁC ĐƯỢC ĐỀ CẬP TẠI TRANG WEB NÀY HAY ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA HỌ CÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ HAY KHÔNG. NẾU VIỆC SỬ DỤNG NỘI DUNG TỪ TRANG WEB NÀY CỦA BẠN DẪN ĐẾN YÊU CẦU BẢO TRÌ HOẶC SỬA CHỮA THIẾT BỊ HOẶC DỮ LIỆU, THÌ BẠN PHẢI CHỊU MỌI CHI PHÍ THEO ĐÓ. TRONG MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ, LUẬT HIỆN HÀNH CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO ĐÓ, DO ĐÓ, GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

Bồi Thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Hitachi và tất cả các đại lý, giám đốc, cán bộ, nhân viên, nhà cung cấp dịch vụ và thông tin và người cấp phép và người được cấp phép của Hitachi (gọi chung là “Các bên được bồi thường”) vô hại và không phải chịu mọi trách nhiệm và chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí luật sư), mà các Bên được bồi thường phải chịu trách nhiệm liên quan đến khiếu nại phát sinh từ sự vi phạm các Điều khoản này hoặc các tuyên bố, bảo đảm và giao ước đã nêu ở trên do bạn gây ra. Bạn phải hoàn toàn hợp tác theo yêu cầu hợp lý để bảo vệ Hitachi trước mọi khiếu nại. Bằng chi phí của mình, Hitachi có quyền đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào không phụ thuộc vào việc bồi thường của bạn và trong mọi trường hợp bạn không được giải quyết bất kỳ vấn đề nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Hitachi.

Kiểm Soát Nội Dung Xuất Khẩu

Bạn không được sử dụng hoặc xuất hoặc tái xuất các Nội dung được đăng trên trang web này hoặc bất kỳ bản sao hoặc điều chỉnh vi phạm luật hoặc quy định kiểm soát xuất nội dung hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn luật và quy định quản lý xuất khẩu nội dung của Hoa Kỳ.

Thay Đổi Các Điều Khoản Hoặc Nội Dung Của Trang Web Này

Hitachi có thể bổ sung, thay đổi, xóa hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này hoặc các điều khoản khác được đăng trên trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi đối với các Điều khoản này hoặc các điều khoản khác được đăng trên trang web này sẽ được áp dụng và có hiệu lực ngay khi chúng được đăng trên trang web này. Hitachi có thể bổ sung, thay đổi, dừng, xóa hoặc tạm dừng tạm thời hoặc vĩnh viễn bất kỳ Nội dung nào được đăng trên trang web này, bao gồm các tính năng và thông số kỹ thuật của các sản phẩm được mô tả trên trang web này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo và không chịu trách nhiệm đối với những thay đổi đó. Nếu tiếp tục sử dụng trang web này sau khi bất kỳ thay đổi nêu trên được đăng, thì bạn thừa nhận rằng bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Một số quy định của các Điều khoản này có thể được thay thế bằng các thông báo hoặc điều khoản pháp lý được chỉ định rõ ràng trên các trang cụ thể tại trang web này.

Bạn đồng ý tuân thủ mọi điều khoản bổ sung được đề cập trên trang web này hoặc bất kỳ trang web phụ nào trong trang web này.

Các Điều khoản này cùng với các điều khoản khác được đăng trên trang web này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Hitachi và bạn liên quan đến việc sử dụng trang web này của bạn. Bất kỳ nguyên nhân tố tụng mà bạn có thể có liên quan đến việc sử dụng trang web này của bạn phải được bắt đầu trong vòng (1) năm sau khi yêu cầu hoặc nguyên nhân tố tụng phát sinh. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà tòa án có thẩm quyền nhận thấy bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này hoặc một phần của quy định đó là không thể thực thi được, thì quy định đó sẽ được thi hành ở mức độ tối đa cho phép để thực hiện ý định của các Điều khoản này và phần còn lại của các Điều khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Luật Áp Dụng

Các Điều khoản này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam, mà không ảnh hưởng đến bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào.

Related Links