Skip to main content

Hitachi

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

R-WB640VF

French Bottom Freezer
ตู้เย็น มัลติดอร์
20.1 คิว 569 ลิตร

สี


 • กลาสแบล็ก

 • กลาสโมฟวเกรย์
 • ตู้เย็น ฮิตาชิ มัลติดอร์ สีกลาสแบล็ค
 • ตู้เย็น ฮิตาชิ มัลติดอร์ สีกลาสม่วงเทา
 • ตู้เย็น ฮิตาชิ มัลติดอร์ สีกลาสแบล็ค
 • ตู้เย็น ฮิตาชิ มัลติดอร์ สีกลาสม่วงเทา

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ผนึกด้วยสุญญากาศ เพื่อคงความสดของอาหาร

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

เคล็ดลับคงความสดใหม่ของอาหารอยู่ที่การลดปริมาณออกซิเจน ช่องแช่ระบบสุญญากาศ เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวจากฮิตาชิจะควบคุมความดันบรรยากาศภายในช่องแช่ให้คงไว้ที่ประมาณ 0.8 atm เนื้อสัตว์ ปลา และผลิตภัณฑ์จากนม จะคงไว้ซึ่งความสดใหม่และสารอาหารที่ครบถ้วน พร้อมนำไปปรุงอาหารต่อโดยไม่ต้องเสียเวลาละลายน้ำแข็ง

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

คงคุณค่าสารอาหาร

เพื่อสุขภาพที่ดี การเก็บอาหารในช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ
จะช่วยป้องกันการเกิดกระบวนการออกซิเดชัน จึงช่วยให้สารอาหารคงอยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้น

ปริมาณ DHA ในปลาแมคเคอเรล หลังแช่ไว้ 3 วัน*1

ทดสอบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี*2

ค่าเริ่มต้น
2.71ก./100ก.

100%*2

ช่องแช่เย็น

93%*2

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

97%*2

*1 รุ่นที่ใช้ทดสอบ : R-X7300F ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันตามประเภทหรือความสดใหม่ของอาหาร การทดสอบนี้ไม่ได้ช่วยยืดวันหมดอายุ และไม่ได้เป็นการรับประกันอายุการเก็บรักษาตามที่ระบุ

*2 ทดสอบโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้การทดสอบตามเงื่อนไข ซึ่งเป็นข้อมูลจากผลลัพธ์และผลวิเคราะห์ที่ได้จากการทดสอบในขณะนั้น

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

คงคุณค่าสารอาหาร

เพื่อสุขภาพที่ดี การเก็บอาหารในช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ
จะช่วยป้องกันการเกิดกระบวนการออกซิเดชัน จึงช่วยให้สารอาหารคงอยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้น

ปริมาณวิตามินซี ในสับประรด หลังแช่ไว้ 3 วัน*13

ทดสอบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี*22

ค่าเริ่มต้น
3.61มก./100ก.

100%*22

ช่องแช่เย็น

63%*22

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

81%*22

ปริมาณวิตามินซี ในมะละกอหลังแช่ไว้ 7 วัน*14

ค่าเริ่มต้น
56.6มก./100ก.

100%*33

ช่องแช่เย็น

77%*33

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

82%*33

*1*3 รุ่นที่ใช้ทดสอบ : R-M80VAGGD9X ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันตามประเภทหรือความสดใหม่ของอาหาร การทดสอบนี้ไม่ได้ช่วยยืดวันหมดอายุ และไม่ได้เป็นการรับประกันอายุการเก็บรักษาตามที่ระบุ

*2 ทดสอบโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้การทดสอบตามเงื่อนไข ซึ่งเป็นข้อมูลจากผลลัพธ์และผลวิเคราะห์ที่ได้จากการทดสอบในขณะนั้น

*3*4 ทดสอบโดยฮิตาชิ

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

คงคุณค่าสารอาหาร

เพื่อสุขภาพที่ดี การเก็บอาหารในช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ จะช่วยป้องกันการเกิดกระบวนการออกซิเดชัน จึงช่วยให้สารอาหารคงอยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้น

ปริมาณวิตามินซี ในสับประรด หลังแช่ไว้ 7 วัน*13

ค่าเริ่มต้น
56.6มก./100ก.

100%*4

ช่องแช่เย็น

77%*4

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

82%*4

Vacuum Compartment

Freshness Preservation

เก็บทั้งรสชาติและรสสัมผัสของอาหารไว้อย่างดีเยี่ยม โดยไม่จำเป็นต้องแช่แข็ง และไม่ต้องแรปพลาสติกให้ยุ่งยาก*5

แฮม

94.9%

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

32.8%

ช่องแช่เย็น

ชีส

98.6%

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

68.6%

ช่องแช่เย็น

ปลาแซลมอน

96.8%

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

73.1%

ช่องแช่เย็น

ผักเรดโอ๊ค

96.9%

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

67.3%

ช่องแช่เย็น

**5 ทดสอบคุณสมบัติการเก็บรักษาความชื้นโดยฮิตาชิ รุ่นที่ใช้ทดสอบ : R-S38JV

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

รักษาความสดของอาหาร

เก็บทั้งรสชาติและรสสัมผัสของอาหารไว้อย่างดีเยี่ยม โดยไม่จำเป็นต้องแช่แข็ง และไม่ต้องแรปพลาสติกให้ยุ่งยาก*5

ปลาแซลมอน

96.8%

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

73.1%

ช่องแช่เย็น

ผักเรดโอ๊ค

96.9%

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

67.3%

ช่องแช่เย็น

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

รักษาความสดใหม่ของอาหาร

คงความสดใหม่ของอาหารได้อย่างดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีจากฮิตาชิ
ที่ช่วยเก็บรักษาความสดวัตถุดิบที่ยังไม่ผ่านการปรุง

ค่า K-Value ในปลาทูน่า หลังแช่ไว้ 7 วัน*6

ค่าเริ่มต้น : 8.8%

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ : 27.8%(อุณหภูมิประมาณ -1 องศาเซลเซียส) ช่องแช่เย็น : 35.8%

ค่า K-Value ในเนื้ออกไก่ หลังแช่ไว้ 7 วัน*2

ค่าเริ่มต้น : 44.0%

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ : 46.9%(อุณหภูมิประมาณ -1 องศาเซลเซียส) ช่องแช่เย็น : 52.3%

**6 ทดสอบโดยฮิตาชิ รุ่นที่ใช้ทดสอบ : R-WB64VGD0 ค่า K-Value คือดรรชนีวัดค่าความสดของอาหาร
โดยค่ายิ่งน้อยหมายถึงอาหารมีความสดที่มากกว่า ค่า K-Value ที่สูงกว่า 60% ขึ้นไป
ไม่เหมาะที่จะนำมาบริโภค ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันตามประเภทหรือความสดใหม่ของอาหาร

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

รักษาความสดใหม่ของอาหาร

คงความสดใหม่ของอาหารได้อย่างดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีจากฮิตาชิ
ที่ช่วยเก็บรักษาความสดวัตถุดิบที่ยังไม่ผ่านการปรุง

ค่า K-Value ในเนื้ออกไก่ หลังแช่ไว้ 7 วัน*6

ค่าเริ่มต้น : 44.0%

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ : 46.9%(อุณหภูมิประมาณ -1 องศาเซลเซียส)
ช่องแช่เย็น : 52.3%

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

เก็บรักษารสชาติให้คงเดิม

เก็บรักษารสชาติและเนื้อสัมผัสดั้งเดิมของอาหารและลดการสูญเสียของเหลวภายในอาหารไว้ได้อย่างดีเยี่ยม โดยไม่จำเป็นต้องแช่แข็งหรือแรปพลาสติกให้ยุ่งยาก

เนื้อแกะ หลังแช่ไว้ 7 วัน*7

ปริมาณหยดน้ำลดลง 0.37ก. / 100ก.

ช่องแช่อาหารแบบสุญญากาศ
(อุณหภูมิประมาณ -1 องศาเซลเซียส)

ปริมาณหยดน้ำลดลง 0.69ก. / 100ก.

ช่องแช่แข็ง(หลังจากปล่อยให้ละลายตามธรรมชาติ)

**7 รุ่นที่ใช้ทดสอบ : R-WB64VGD0 ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันตามประเภทหรือความสดใหม่ของอาหาร การทดสอบนี้ไม่ได้ช่วยยืดวันหมดอายุ และไม่ได้เป็นการรับประกันอายุการเก็บรักษาตามที่ระบุ

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

หมักอาหารได้เร็วทันใจ

กระบวนการหมักเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศจะดูดอากาศออกจากวัตถุดิบที่แช่ไว้ ส่งผลให้สามารถดูดซึมเครื่องปรุงเข้าไปในเนื้อวัตถุดิบได้เร็วยิ่งขึ้น ช่วยร่นระยะเวลาในการหมักอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเมนูหมักดอง หรือเมนูที่ต้องการให้น้ำระเหยออกจากวัตถุดิบ ให้คุณมีเวลาดื่มด่ำกับรสชาติของอาหารได้เร็วทันใจ!

ลักษณะการดูดซึมเครื่องปรุง*8

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

ช่องแช่เย็น

**8 ทดสอบโดยฮิตาชิ รุ่นที่ใช้ทดสอบ : R-S38JV ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันตามประเภทหรือความสดใหม่ของอาหาร

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

การถนอมอาหารที่ดีที่สุด

เก็บรักษาอาหารได้หลากหลายประเภทในสภาวะที่เหมาะสมที่สุด

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

เทคโนโลยีล้ำสมัย
รักษาความดันบรรยากาศให้คงที่ไว้ที่ 0.8 atm*

นวัตกรรมที่ดีที่สุดจากฮิตาชิ ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ โดยปั๊มสุญญากาศจะทำการดูดอากาศและลดปริมาณออกซิเจน และรักษาความดันบรรยากาศไว้ที่ 0.8 atm ตลอดการใช้งาน

* สุญญากาศ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่มีความดันบรรยากาศต่ำกว่า 1 atm ความดันบรรยากาศในช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศอยู่ที่ประมาณ 0.8 atm ซึ่งต่ำกว่าความดันบรรยากาศ 1 atm ฮิตาชิจึงเรียกพื้นที่นี้ว่าสุญญากาศ

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

ต่างอุณหภูมิแต่ไม่ต่างความสด
ปรับอุณหภูมิ 2 รูปแบบ

คุณสามารถคงความสดใหม่ของอาหารได้โดยไม่ต้องแช่แข็ง เพียงเลือกใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเก็บรักษาอาหารประเภทนั้นๆ และยังสามารถคงความสดใหม่ของรสชาติและเนื้อสัมผัสของอาหารได้อีกด้วย

โหมด Vacuum Sub Zero
อุณหภูมิประมาณ -1°C
โหมด Vacuum Chilled
อุณหภูมิประมาณ. 1°C

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

ช่องแช่ที่ปรับได้ตามใจคุณ

พื้นที่ที่เลือกได้ดังใจ Selectable Zone

โหมดที่สามารถปรับการใช้งานได้ตามใจต้องการ ทั้งตามประเภทของอาหารและความชอบของคุณ

 • อาหารและเครื่องดื่ม

  โหมดแช่เย็น 3°C

 • ผลิตภัณฑ์จากนมและเนื้อสัตว์

  โหมดชิลเลอร์ 1°C

 • เนื้อสัตว์และเนื้อปลา

  โหมดซอฟท์ฟรีซ -3°C

 • ไอศกรีมและอาหารแช่แข็ง

  โหมดแช่แข็ง -18 ~ -20°C

พื้นที่ที่เลือกได้ดังใจ Selectable Zone

คุณกำลังประสบปัญหาพื้นที่สำหรับแช่อาหารและเครื่องดื่มไม่เพียงพอใช่หรือไม่?
คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ช่องแช่เย็นที่อุณหภูมิ 3°C ได้เพิ่มอีกช่อง

 • อาหารและเครื่องดื่ม

  โหมดแช่เย็น 3°C

 • ผลิตภัณฑ์จากนมและเนื้อสัตว์

  โหมดชิลเลอร์ 1°C

 • เนื้อสัตว์และเนื้อปลา

  โหมดซอฟท์ฟรีซ -3°C

 • ไอศกรีมและอาหารแช่แข็ง

  โหมดแช่แข็ง -18 ~ -20°C

พื้นที่ที่เลือกได้ดังใจ Selectable Zone

เก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อสัตว์ และอาหารสด ที่อุณหภูมิ 1°C
ด้วยการเลือก Chill/Meat

 • ผลิตภัณฑ์จากนมและเนื้อสัตว์

  โหมดชิลเลอร์ 3°C

 • ผลิตภัณฑ์จากนมและเนื้อสัตว์

  โหมดชิลเลอร์ 1°C

 • เนื้อสัตว์และเนื้อปลา

  โหมดซอฟท์ฟรีซ -3°C

 • ไอศกรีมและอาหารแช่แข็ง

  โหมดแช่แข็ง -18 ~ -20°C

พื้นที่ที่เลือกได้ดังใจ Selectable Zone

เลือก Soft Freezing เพื่อเก็บอาหารประเภทเนื้อสัตว์และเนื้อปลา
เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถนำไปปรุงอาหารต่อโดยไม่ต้องเสียเวลาละลายน้ำแข็ง

 • อาหารและเครื่องดื่ม

  โหมดแช่เย็น 3°C

 • ผลิตภัณฑ์จากนมและเนื้อสัตว์

  โหมดชิลเลอร์ 1°C

 • เนื้อสัตว์และเนื้อปลา

  โหมดซอฟท์ฟรีซ -3°C

 • ไอศกรีมและอาหารแช่แข็ง

  โหมดแช่แข็ง -18 ~ -20°C

พื้นที่ที่เลือกได้ดังใจ Selectable Zone

ไม่อยากแช่น้ำแข็งและไอศกรีม ไว้ด้วยกันกับอาหารแช่แข็งใช่ไหม?
คุณสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการเพิ่มพื้นที่ช่องแช่แข็งเพียงเลือก Freezer

 • อาหารและเครื่องดื่ม

  โหมดแช่เย็น 3°C

 • ผลิตภัณฑ์จากนมและเนื้อสัตว์

  โหมดชิลเลอร์ 1°C

 • เนื้อสัตว์และเนื้อปลา

  โหมดซอฟท์ฟรีซ -3°C

 • ไอศกรีมและอาหารแช่แข็ง

  โหมดแช่แข็ง -18 ~ -20°C

จัดระเบียบช่องแช่ผักได้อย่างง่ายดาย

ด้วยช่องแช่ผักแบบแยกสัดส่วนสองชั้น

เพื่อคงความสดใหม่ให้ได้นานที่สุด ช่องแช่ผักแต่ละช่องจะช่วยคงความชุ่มชื้นของอาหารในระดับที่เหมาะสมโดยประมาณ 90%* ช่องแช่ผักจึงถูกออกแบบให้เป็นลิ้นชักแยกอิสระเพื่อรักษาความสะอาดของอากาศภายในช่องแช่ และจะไม่ส่งกลิ่นรบกวนช่องแช่ข้างเคียง
และนี่คือประสิทธิภาพที่ได้จากแผ่นกรอง Triple Power Filter

* ทดสอบโดยฮิตาชิ ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับปริมาณและประเภทของผักแต่ละชนิด

จัดเก็บอาหารได้อย่างเหมาะสม

เลือกแช่ได้ตามใจ Select Case (อาหารแห้ง-ผัก)

จัดสรรพื้นที่ในการแช่อาหารได้ตามที่คุณต้องการ
ไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งหรือผักก็ตาม

ล้ำหน้าด้วยระบบประหยัดพลังงาน

VIP – เทคโนโลยีแผงฉนวนสุญญากาศ

VIP คือแผงฉนวนใยแก้วสุญญากาศคุณภาพสูงที่มีขนาดบางมากทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อน ซึ่งสามารถทำงานได้ดีกว่ายูรีเทนที่ขนาดใหญ่ซึ่งเคยเป็นวัสดุที่นิยมในอดีต เทคโนโลยีนี้ช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอก จึงทำให้ตู้เย็นประหยัดพลังงานได้มากยิ่งขึ้น เก็บความเย็นได้นานสูงสุดถึง 15 ชั่วโมงแม้ในช่วงไฟดับ

* Images are for illustrative purposes only. Tested by Hitachi. Comparative tests done with Hitachi’s complete lineup.

* รูปภาพเพิ่อประกอบคำอธิบายเท่านั้น ทดสอบโดยฮิตาชิ และทดสอบเชิงเปรียบเทียบกับตู้เย็นฮิตาชิรุ่นอื่น

* รูปภาพเพิ่อประกอบคำอธิบายเท่านั้น ทดสอบโดยฮิตาชิ และทดสอบเชิงเปรียบเทียบกับตู้เย็นฮิตาชิรุ่นอื่น

ล้ำหน้าด้วยระบบประหยัดพลังงาน

ระบบทำความเย็นแบบพัดลมคู่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นสูงสุดทั้งในช่องแช่แข็งแล
ะช่องแช่เย็น ซึ่งไม่สามารถทำได้ด้วยระบบทำความเย็นพัดลมเดี่ยวในตู้เย็นทั่วไป
ระบบทำความเย็นแบบพัดลมคู่ช่วยประหยัดพลังงานและกระจายความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ทำงานควบคู่กับเซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับอุณหภูมิ โดยควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในแต่ละช่องแช่ และรักษาอุณหภูมิในแต่ละช่องแช่ให้คงตามค่าที่เหมาะสม

* รูปภาพเพื่อใช้ประกอบการอธิบายเท่านั้น

* รูปภาพเพื่อใช้ประกอบการอธิบายเท่านั้น

* รูปภาพเพื่อใช้ประกอบการอธิบายเท่านั้น

อินเวอร์เตอร์ x ระบบทำความเย็นแบบพัดลมคู่

คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ ประสิทธิภาพสูง

คอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูง ทำความเย็นเต็มประสิทธิภาพ ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอมพิวเอตร์ จึงวางใจได้ในประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงาน

อินเวอร์เตอร์ x ระบบทำความเย็นแบบพัดลมคู่

เซ็นเซอร์คู่อัจฉริยะตรวจจับอุณหภูมิ

เซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับอุณหถูมิ หนึ่งตัวในช่องแช่แข็ง และอีกหนึ่งตัวในช่องแช่เย็น ทำหน้าที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและควบคุมการทำงานเพื่อให้อาหารในช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็นได้รับความเย็นในอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดเสมอ

ประมาณ 3°C

ช่องแช่เย็น

ประมาณ -18°C

ช่องแช่แข็ง

อินเวอร์เตอร์ x ระบบทำความเย็นแบบพัดลมคู่

ล้ำหน้าด้วยระบบประหยัดพลังงาน

ควบคุมลมเย็นและส่งผ่านไปยังแต่ละช่องแช่อย่างเหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีการสิ้นเปลืองพลังงาน เพื่อได้รับคะแนนการประหยัดพลังงานระดับโลก

เย็นเต็มประสิทธิภาพ

ทำความเย็นได้อย่างเต็มที่แม้อุณหภูมิภายนอกสูงถึง 60°C

คอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูง

ทำงานได้อย่างปกติภายใต้ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่ 130 - 300 โวลต์ โดยไม่ต้องใช้เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า

เก็บรักษาความเย็นได้ยาวนานกว่า

รักษาความเย็นในช่องแช่แข็ง เพื่อคงความสดของอาหารได้ยาวนานถึง 15 ชม. เมื่อไฟดับ

* ทดสอบโดยฮิตาชิ เงื่อนไขในการทำงานอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และรุ่นสินค้า

อินเวอร์เตอร์ x ระบบทำความเย็นแบบพัดลมคู่

คอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูง

ทำงานได้อย่างปกติภายใต้ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่ 130 - 300 โวลต์ โดยไม่ต้องใช้เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า

เก็บรักษาความเย็นได้ยาวนานกว่า

รักษาความเย็นในช่องแช่แข็ง เพื่อคงความสดของอาหารได้ยาวนานถึง 15 ชม. เมื่อไฟดับ

* ทดสอบโดยฮิตาชิ เงื่อนไขในการทำงานอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และรุ่นสินค้า

แผ่นกรองขจัดกลิ่นประสิทธิภาพสูง

แผ่นกรอง Triple Power Filter

ช่วยขจัดกลิ่น*1 และลดแบคทีเรีย 99%.*2

กลิ่นหัวหอมและกระเทียม

Methyl Mercaptan

กลิ่นปลาสด

Ammonia

กลิ่นน้ำส้มสายชู

Acetaldehyde

*1 แผ่นกรอง Triple Power Filter ช่วยขจัดองค์ประกอบของกลิ่น 7 ประเภท (ดำเนินการทดสอบโดยฮิตาชิ ประเภทของกลิ่น : เมอร์แคปเทน, แอมโมเนีย แอซิทาลดีไฮด์ ไตรเมทิลามีน โพรพานอล เฮกซานอล และกรดอะซิติก)

*2 ให้ผลด้านการฆ่าเชื้อ ร่วมกับถ่านกัมมันต์, ซีโอไลท์ และแมงกานีส ออกไซด์ (ตัวเร่งปฏิกิริยา) แผ่นกรองช่วยลดการเกิดกลิ่นได้เป็นอย่างดี หน่วยงานที่ทดสอบ : สถาบัน Boken Quality Evaluation Institute วิธีการทดสอบ : Film Adhesion (JISZ2801) ชิ้นส่วนที่ใช้ทดสอบ : แผ่นกรอง วิธีการฆ่าเชื้อ : กระตุ้นกระบวนการออกซิเดชันบนแผ่นกรอง เป้าหมาย : คราบแบคทีเรียสะสมบนแผ่นกรอง ผลการทดสอบ : ขจัดได้ 99% หลังฆ่าเชื้อ 24 ชม. ด้วยแผ่นกรองเพียงอย่างเดียว ไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและอาหารภายในตู้เย็น

แผ่นกรอง Triple Power Filter

ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

ทำน้ำแข็งก้อนได้อัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง เพียงแค่เติมน้ำสะอาดลงในแทงค์น้ำ หากต้องการทำน้ำแข็งในเวลาที่ทันใจขึ้น เพียงกดปุ่ม Quick Freezing ก็สามารถทำน้ำแข็งได้เร็วขึ้นประมาณ 24%* faster.

* ทดสอบโดยฮิตาชิ ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างการเปิดและปิดโหมด Quick Freezing

* ทดสอบโดยฮิตาชิ ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างการเปิดและปิดโหมด Quick Freezing

เย็นเร็วเต็มพลัง

เมื่อต้องการทำความเย็นอย่างรวดเร็ว เพียงแค่เปิดโหมด Quick Cooling เครื่องจะทำความเย็นเร็วขึ้นประมาณ 29%* faster.

* ทดสอบโดยฮิตาชิ โดยเปรียบเทียบระหว่างการเปิดและปิดโหมด Quick Cooling

* ทดสอบโดยฮิตาชิ โดยเปรียบเทียบระหว่างการเปิดและปิดโหมด Quick Cooling

ขนาดใหญ่ แต่ง่ายต่อการใช้งาน

ช่องแช่เย็นที่ถูกใช้งานบ่อยมักจะอยู่ส่วนบนของตู้ ซึ่งง่ายต่อการมองและเปิดใช้งาน ถึงแม้ว่าภายในตู้จะเต็มไปด้วยอาหารที่ถูกเก็บไว้ ด้วยการจัดแบ่งช่องแช่อย่างเป็นระเบียบ เพียงแค่ปรายตามอง คุณก็จะเห็นอาหารทั้งหมดอย่างรวดเร็วและหยิบออกมาได้อย่างง่ายดาย

ดีไซน์เรียบหรู

ดีไซน์ที่เต็มไปด้วยความหรูหราสัมผัสได้ถึงความสง่างามของแผงอลูมิเนียมที่ผนังด้านหลังภายในตู้เย็น พร้อมไฟ LED บริเวณเพดาน ส่องสว่างทั่วถึงและประหยัดพลังงาน

ดีไซน์เรียบหรู

ดีไซน์เรียบหรู

ด้วยดีไซน์สุดหรูของประตูที่แบนราบเงางามผสานกับที่จับแบบเว้าอันโฉบเฉี่ยว ให้ความกลมกลืนลงตัวกับการตกแต่งภายในบ้านของคุณอย่างไร้ที่ติ

ดีไซน์เรียบหรู

ออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

แผงควบคุมระบบสัมผัส

สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้เพียงปลายนิ้ว ผ่านแผงควบคุมบนประตูกระจก หน้าบานทำจากกระจกแก้วนิรภัย ง่ายต่อการเช็ดและทำความสะอาด

เทคโนโลยีพิเศษ

ชนิด Bottom Freezer
จำนวนประตู 4 Door
ซีรีส์ French Bottom
เกรด Deluxe
ความจุ (ลิตร) ทั้งหมด : 569
ช่องแช่แข็ง : 100
ช่องแช่เย็น : 372
Selectable Zone : 97
(โหมดแช่เย็น, โหมดชิลเลอร์, โหมดซอฟท์ฟรีซ, โหมดแช่แข็ง)
ขนาด มม. กว้าง : 900
สูง : 1840
ลึกรวมด้ามจับ : 720
ลึกไม่รวมด้ามจับ : 720
INVERTER x Dual Fan Cooling มี
ช่องแช่เย็น Selectable Zone (โหมดแช่เย็น, โหมดชิลเลอร์, โหมดซอฟท์ฟรีซ, โหมดแช่แข็ง)
Select Case (อาหารแห้ง<->ผัก)
Quick Cooling
LED Light
แผงอลูมิเนียม
แทงค์น้ำภายในตู้
ชั้นวางกระจกนิรภัย
Utility Case
ถาดใส่ไข่ (28 ฟอง)
ช่องแช่ขวดน้ำที่บานประตู
ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ (-1/+1℃) (5.8 ลิตร)
ช่องแช่ผัก ช่องแช่ผักแบบลิ้นชัก 2 ชั้น
ช่องแช่แข็ง ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
Quick Freezing
ช่องแช่แบบลิ้นชัก (4)
ช่องแช่แบบถาดสไลด์ (2)
คุณสมบัติทั่วไป แผงฉนวนสุญญากาศ (VIP)
เซ็นเซอร์คู่อัจฉริยะตรวจจับอุณหภูมิ
แผงควบคุมระบบสัมผัส
โหมดประหยัดพลังงาน
แผ่นกรอง Triplle Power Filter
สัญญาณเตือนเมื่อไม่ได้ปิดประตู
คุณสมบัติอื่นๆ สารทำความเย็น R-600a
CFC-Free
HFC-Free
No Frost
ขอบยางประตูป้องกันเชื้อรา
สี Glass Black (GBK) / Glass Mauve Gray (GMG)
สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างไปจากสีบนแค็ตตาล็อกฉบับนี้