Skip to main content

Hitachi

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

R-WB640VFX

French Bottom Freezer
ตู้เย็น มัลติดอร์
20.1 คิว 569 ลิตร

สี


 • กระจก

 • แมตต์กลาสไวท์
 • ตู้เย็น ฮิตาชิ มัลติดอร์ สไตล์หรูหรา สีกระจกเงา
 • ตู้เย็น ฮิตาชิ มัลติดอร์ สไตล์หรูหรา สีแมทกลาสไวท์
 • ตู้เย็น ฮิตาชิ มัลติดอร์ สไตล์หรูหรา สีกระจกเงา
 • ตู้เย็น ฮิตาชิ มัลติดอร์ สไตล์หรูหรา สีแมทกลาสไวท์

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ผนึกด้วยสุญญากาศ
เพื่อคงความสดของอาหาร

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

เคล็ดลับคงความสดใหม่ของอาหารอยู่ที่การลดปริมาณออกซิเจน
ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวจากฮิตาชิ จะควบคุมความดันบรรยากาศภายในช่องแช่ให้คงไว้ที่ประมาณ 0.8 atm เนื้อสัตว์ ปลา และผลิตภัณฑ์จากนม จะคงไว้ซึ่งความสดใหม่และสารอาหารครบถ้วน พร้อมนำไปปรุงอาหารต่อโดยไม่ต้องเสียเวลาละลายน้ำแข็ง

Watch Video

Watch Video

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

คงคุณค่าสารอาหาร

เพื่อสุขภาพที่ดี การเก็บอาหารในช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศจะช่วยป้องกันการเกิดกระบวนการออกซิเดชัน จึงช่วยให้สารอาหารคงอยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้น

ปริมาณ DHA ในปลาแมคเคอเรล หลังแช่ไว้ 3 วัน*1

ทดสอบและรายงานผลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุุรนารี*2

ค่าเริ่มต้น
2.71 ก./100 ก.

100%*2

ช่องแช่เย็น

93%*2

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

97%*2

*1 รุ่นที่ใช้ทดสอบ: R-X7300F ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันตามประเภทหรือความสดใหม่ของอาหาร การทดสอบนี้ไม่ได้ช่วยยืดวันหมดอายุ และไม่ได้เป็นการรับประกันอายุการเก็บรักษาตามที่ระบุ

*2 ทดสอบโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้การทดสอบตามเงื่อนไข ซึ่งเป็นข้อมูลจากผลลัพธ์และผลวิเคราะห์ที่ได้จากการทดสอบในขณะนั้น ข้อมูลกราฟจัดทำโดยฮิตาชิ

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

คงคุณค่าสารอาหาร

เพื่อสุขภาพที่ดี การเก็บอาหารในช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศจะช่วยป้องกันการเกิดกระบวนการออกซิเดชัน จึงช่วยให้สารอาหารคงอยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้น

ปริมาณวิตามินซีในสับปะรด หลังแช่ไว้ 3 วัน*13

ทดสอบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี*22

ค่าเริ่มต้น
3.61 มก./100 ก.

100%*22

ช่องแช่เย็น

63%*22

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

81%*22

ปริมาณวิตามินซีในมะละกอ หลังแช่ไว้ 7 วัน*14

ค่าเริ่มต้น 56.6 มก./100 ก.

100%*33

ช่องแช่เย็น

77%*33

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

82%*33

*1*3 รุ่นที่ใช้ทดสอบ: R-M80VAGGD9X ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันตามประเภทหรือความสดใหม่ของอาหาร การทดสอบนี้ไม่ได้ช่วยยืดวันหมดอายุ และไม่ได้เป็นการรับประกันอายุการเก็บรักษาตามที่ระบุ

*2 ทดสอบโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้การทดสอบตามเงื่อนไข ซึ่งเป็นข้อมูลจากผลลัพธ์และผลวิเคราะห์ที่ได้จากการทดสอบในขณะนั้น ข้อมูลกราฟจัดทำโดยฮิตาชิ

*3*4 ทดสอบโดยฮิตาชิ

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

คงคุณค่าสารอาหาร

เพื่อสุขภาพที่ดี การเก็บอาหารในช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศจะช่วยป้องกันการเกิดกระบวนการออกซิเดชัน จึงช่วยให้สารอาหารคงอยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้น

ปริมาณวิตามินซีในมะละกอ หลังแช่ไว้ 7 วัน*13

ค่าเริ่มต้น
56.6 มก./100 ก.

100%*4

ช่องแช่เย็น

77%*4

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

82%*4

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

คงความสดใหม่

เก็บทั้งรสชาติและรสสัมผัสของอาหารไว้อย่างดีเยี่ยม โดยไม่จำเป็นต้องแช่แข็ง และไม่ต้องแรปพลาสติกให้ยุ่งยาก

แฮมไก่*5

97.4%

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

49.1%

ช่องแช่เย็น

ชีส*5

98.6%

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

68.6%

ช่องแช่เย็น

ปลาแซลมอน*5

96.8%

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

73.1%

ช่องแช่เย็น

ผักเรดโอ๊ค*5

96.9%

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

67.3%

ช่องแช่เย็น

**5 ทดสอบคุณสมบัติการเก็บรักษาความชื้นโดยฮิตาชิ รุ่นที่ใช้ทดสอบ (แฮมไก่): R-WB640VFX รุ่นที่ใช้ทดสอบ (ชีส ปลาแซลมอน และผักเรดโอ๊ค): R-S38JV

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

คงความสดใหม่

เก็บทั้งรสชาติและรสสัมผัสของอาหารไว้อย่างดีเยี่ยม โดยไม่จำเป็นต้องแช่แข็ง และไม่ต้องแรปพลาสติกให้ยุ่งยาก

ปลาแซลมอน*5

96.8%

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

73.1%

ช่องแช่เย็น

ผักเรดโอ๊ค*5

96.9%

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

67.3%

ช่องแช่เย็น

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

รักษาความสดใหม่ของอาหาร

คงความสดใหม่ของอาหารได้อย่างดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีจากฮิตาชิซึ่งช่วยเก็บรักษาความสดของวัตถุดิบ

ลิ้มรสซาชิมิสดใหม่!

ค่า K-Value ในปลาทูน่าหลังแช่ไว้ 3 วัน*6

ค่าเริ่มต้น 10.4%

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ 18.8%(โหมด Vacuum Sub Zero :
ประมาณ -1°C)
ช่องแช่เย็น 31.5%

เพลิดเพลินกับวัตถุดิบสดใหม่!

ค่า K-Value ในเนื้ออกไก่หลังแช่ไว้ 7 วัน*2

ค่าเริ่มต้น 44.0%

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ 46.9%(โหมด Vacuum Sub Zero : ประมาณ -1°C) ช่องแช่เย็น 52.3%

**6 ทดสอบโดยฮิตาชิ รุ่นที่ใช้ทดสอบ: R-WB64VGD0 ค่า K-Value คือดรรชนีวัดค่าความ
สดของอาหาร ค่ายิ่งน้อยหมายถึงอาหารยิ่งสด อาหารที่มีค่า K-Value สูงกว่า 20% ขึ้นไปไม่เหมาะที่จะนำมาบริโภคแบบดิบ และหากมีค่า K-Value สูงกว่า 60% ขึ้นไปไม
เหมาะที่จะนำมาบริโภค ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันตามประเภทหรือความสดใหม่ของอาหาร ผลการทดสอบนี้ไม่ได้ช่วยยืดวันหมดอายุ และไม่ได้เป็นการรับประกันอายุการเก็บรักษาตามที่ระบุ

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

รักษาความสดใหม่ของอาหาร

คงความสดใหม่ของอาหารได้อย่างดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีจากฮิตาชิซึ่งช่วยเก็บรักษาความสดของวัตถุดิบ

เพลิดเพลินกับวัตถุดิบสดใหม่!

ค่า K-Value ในเนื้ออกไก่หลังแช่ไว้ 7 วัน*6

ค่าเริ่มต้น 44.0%

่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ 46.9%(โหมด Vacuum Sub Zero :
ประมาณ -1°C)

ช่องแช่เย็น 52.3%

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

เก็บรักษารสชาติให้คงเดิม

เก็บรักษารสชาติและเนื้อสัมผัสดั้งเดิมของอาหาร และลดการสูญเสียของเหลวภายในอาหารได้อย่างดีเยี่ยม โดยไม่จำเป็นต้องแช่แข็งหรือแรปพลาสติกให้ยุ่งยาก

เนื้อแกะหลังแช่ไว้ 7 วัน*7

ปริมาณหยดน้ำลดลง 0.37 ก. / 100 ก.

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ
(โหมด Vacuum Sub Zero : ประมาณ -1°C)

เนื้อแกะหลังแช่ไว้ 7 วัน*7

ปริมาณหยดน้ำลดลง 0.69 ก. / 100 ก.

ช่องแช่แข็ง
(หลังจากปล่อยให้ละลายตามธรรมชาต)

**7 ทดสอบโดยฮิตาชิ รุ่นที่ใช้ทดสอบ: R-WB64VGD0 ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันตามประเภทหรือความสดใหม่ของอาหาร ผลการทดสอบนี้ไม่ได้ช่วยยืดวันหมดอายุ และไม่ได้เป็นการรับประกันอายุการเก็บรักษาตามที่ระบุ

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

เก็บรักษารสชาติให้คงเดิม

เก็บรักษารสชาติและเนื้อสัมผัสดั้งเดิมของอาหาร และลดการสูญเสียของเหลวภายในอาหารได้อย่างดีเยี่ยม โดยไม่จำเป็นต้องแช่แข็งหรือแรปพลาสติกให้ยุ่งยาก

เนื้อแกะหลังแช่ไว้ 7 วัน*7

ปริมาณหยดน้ำลดลง 0.37 ก. / 100 ก.

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ
(โหมด Vacuum Sub Zero :
ประมาณ -1°C)

ปริมาณหยดน้ำลดลง 0.69 ก. / 100 ก.

ช่องแช่แข็ง(หลังจากปล่อยให้ละลายตามธรรมชาต)

**7 ทดสอบโดยฮิตาชิ รุ่นที่ใช้ทดสอบ: R-WB64VGD0 ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันตามประเภทหรือความสดใหม่ของอาหาร ผลการทดสอบนี้ไม่ได้ช่วยยืดวันหมดอายุ และไม่ได้เป็นการรับประกันอายุการเก็บรักษาตามที่ระบุ

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

หมักอาหารได้เร็วทันใจ

กระบวนการหมักเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศจะดูดอากาศออกจากวัตถุดิบที่แช่ไว้ ส่งผลให้สามารถดูดซึมเครื่องปรุงเข้าไปในเนื้อวัตถุดิบได้เร็วยิ่งขึ้น ช่วยร่นระยะเวลาในการหมักอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเมนูหมักดอง หรือเมนูที่ต้องการให้น้ำระเหยออกจากวัตถุดิบ ให้คุณมีเวลาดื่มด่ำกับรสชาติของอาหารได้เร็วทันใจ!

ลักษณะการดูดซึมเครื่องปรุง*8

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

ช่องแช่เย็น

**8 ทดสอบโดยฮิตาชิ รุ่นที่ใช้ทดสอบ: R-S38JV ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันตามประเภทหรือความสดใหม่ของอาหาร

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

การถนอมอาหารที่ดีที่สุด

เก็บรักษาอาหารได้หลากหลายประเภทในสภาวะที่เหมาะสมที่สุด

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

เทคโนโลยีล้ำสมัย
รักษาความดันบรรยากาศให้คงที่ไว้ที่ 0.8 atm*

นวัตกรรมที่ดีที่สุดจากฮิตาชิ สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมแบบสุญญากาศที่ทนทานและสม่ำเสมอ ปั๊มสุญญากาศจะทำการดูดอากาศและลดปริมาณออกซิเจนเพื่อรักษาความดันบรรยากาศไว้ที่ 0.8 atm ตลอดการใช้งาน

* สุญญากาศ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่มีความดันบรรยากาศต่ำกว่า 1 atm ความดันบรรยากาศในช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศอยู่ที่ประมาณ 0.8 atm ซึ่งต่ำกว่าความดันบรรยากาศ 1 atm ฮิตาชิจึงเรียกพื้นที่นี้ว่าเป็นภาวะสุญญากาศ

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

ต่างอุณหภูมิ แต่ไม่ต่างความสด

คุณสามารถคงความสดใหม่ของอาหารได้โดยไม่ต้องแช่แข็ง เพียงเลือกใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเก็บรักษาอาหารประเภทนั้นๆ และยังสามารถคงความสดใหม่ของรสชาติและเนื้อสัมผัสของอาหารได้อีกด้วย

โหมด Vacuum Sub Zero
อุณหภูมิประมาณ -1°C
โหมด Vacuum Chilled
อุณหภูมิประมาณ 1°C

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

ประสบการณ์การเปิดตู้เย็นเหนือระดับ

ระบบเปิดประตูอัตโนมัติพร้อมไฟส่องสว่าง

ไฟ LED จะส่องสว่างขึ้นเมื่อคุณเข้าใกล้ตู้เย็น ระบบเปิดประตูอัตโนมัติจะสร้างประสบการณ์การเปิดตู้เย็นแสนง่ายดายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แม้ว่าช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งจะมีอาหารบรรจุเต็ม ประตูก็ยังคงเปิดออกได้ด้วยระบบอัตโนมัติเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส

ระบบเปิดประตูอัตโนมัติพร้อมไฟส่องสว่าง

ไฟส่องสว่างที่ด้ามจับ

ระบบเซ็นเซอร์ของตู้เย็นจะตรวจจับเมื่อมีคนเดินเข้าใกล้ จากนั้นไฟที่บริเวณด้ามจับจะส่องสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติ

ระบบเปิดประตูอัตโนมัติพร้อมไฟส่องสว่าง

สัมผัสเพื่อเปิด

แค่เพียงสัมผัส บานประตูช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งจะเปิดออกอัตโนมัติ

ระบบเปิดประตูอัตโนมัติพร้อมไฟส่องสว่าง

สไลด์เพื่อเปิด

แค่เพียงสไลด์ บานประตูช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งทั้ง 2
ฝั่งจะเปิดออกโดยอัตโนมัติ

IoT Connected

สามารถตรวจสอบการทำงานของตู้เย็นได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงปลายนิ้วสัมผัส เพียงเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณ*

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน

* จำเป็นต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต และ wireless LAN router โดยตั้งค่าการเข้ารหัสแบบ WPA2 หรือ WPA (ซึ่งทั้งสองแบบต้องใช้วิธีเข้ารหัสแบบ TKIP หรือ AES) เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz เท่านั้น) แอพพลิเคชันไม่มีค่าใช้จ่าย แต่การเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อดาวน์โหลดและใช้งานแอพพลิเคชันมีค่าบริการจากผู้ให้บริการสัญญาณเครือข่ายของเจ้าของโทรศัพท์ กรุณาใช้งานเมื่อยอมรับในเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอพพลิเคชันแล้ว เนื้อหาของการให้บริการ การออกแบบหน้าจอ และฟังก์ชันต่างๆ ในแอพพลิเคชันอาจมีการเปลี่ยนเปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ อาจยุติการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

* รูปภาพ คุณสมบัติ และดีไซน์ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง / ปรับให้ทันสมัย โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

IoT Connected

การแจ้งเตือน

ส่งข้อความแจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟนในกรณีที่ประตูตู้เย็นถูกเปิดค้างไว้ พร้อมแจ้งเตือนในกรณีอื่นๆ เช่น เมื่อน้ำในแทงก์หมด หรือแจ้งเตือนจำนวนครั้งที่ประตูตู้เย็นถูกเปิด

IoT Connected

การตั้งค่าผ่านแอพพลิเคชัน

เปลี่ยนแปลงหรือตรวจสอบข้อมูลการตั้งค่าโหมดต่างๆของตู้เย็น

IoT Connected

การบริหารจัดการอาหาร

จัดระเบียบและบันทึกข้อมูลอาหารของคุณได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเรียงตามวันที่ซื้อ หรือวันหมดอายุ เพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นระหว่างช้อปปิ้ง

IoT Connected

การให้ความช่วยเหลือ

คุณสามารถตรวจสอบคู่มือการทำงานและดูแลรักษาตู้เย็นได้ทุกที่ทุกเวลา

IoT Connected

ดีไซน์เรียบหรู

ด้วยดีไซน์สุดหรูของประตูกระจก ผสานเข้ากับด้ามจับพร้อมไฟส่องสว่าง ให้ความกลมกลืนลงตัวกับการตกแต่งภายในบ้านของคุณอย่างไร้ที่ติ

ช่องแช่ที่ปรับได้ตามใจคุณ

พื้นที่ที่เลือกได้ดังใจ Selectable Zone

สามารถปรับการใช้งานได้ตามใจต้องการ ทั้งตามประเภทของอาหาร และไลฟ์สไตล์ของคุณ

 • อาหารและเครื่องดื่ม

  โหมดแช่เย็น 3°C

 • ผลิตภัณฑ์จากนมและเนื้อสัตว์

  โหมดชิลเลอร์ 1°C

 • เนื้อสัตว์และเนื้อปลา

  โหมดซอฟท์ฟรีซ -3°C

 • ไอศครีมและอาหารแช่แข็ง

  โหมดแช่แข็ง -18 to -20°C

พื้นที่ที่เลือกได้ดังใจ Selectable Zone

คุณกำลังประสบปัญหาพื้นที่สำหรับแช่อาหารและเครื่องดื่มไม่เพียงพอใช่หรือไม่?
คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ช่องแช่เย็นที่อุณหภูมิ 3°C ได้อีกช่อง

 • อาหารและเครื่องดื่ม

  โหมดแช่เย็น 3°C

 • ผลิตภัณฑ์จากนมและเนื้อสัตว์

  โหมดชิลเลอร์ 1°C

 • เนื้อสัตว์และเนื้อปลา

  โหมดซอฟท์ฟรีซ -3°C

 • ไอศครีมและอาหารแช่แข็ง

  โหมดแช่แข็ง -18 to -20°C

พื้นที่ที่เลือกได้ดังใจ Selectable Zone

เก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อสัตว์ และอาหารสดที่อุณหภูมิ 1°C
ด้วยการเลือก Chill/Meat

 • อาหารและเครื่องดื่ม

  โหมดแช่เย็น 3°C

 • ผลิตภัณฑ์จากนมและเนื้อสัตว์

  โหมดชิลเลอร์ 1°C

 • เนื้อสัตว์และเนื้อปลา

  โหมดซอฟท์ฟรีซ -3°C

 • ไอศครีมและอาหารแช่แข็ง

  โหมดแช่แข็ง -18 to -20°C

พื้นที่ที่เลือกได้ดังใจ Selectable Zone

เลือก Soft Freeze เพื่อเก็บอาหารประเภทเนื้อสัตว์และเนื้อปลา
เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถนำไปปรุงอาหารต่อได้โดยไม่ต้องเสียเวลา
ละลายน้ำแข็ง

 • อาหารและเครื่องดื่ม

  โหมดแช่เย็น 3°C

 • ผลิตภัณฑ์จากนมและเนื้อสัตว์

  โหมดชิลเลอร์ 1°C

 • เนื้อสัตว์และเนื้อปลา

  โหมดซอฟท์ฟรีซ -3°C

 • ไอศครีมและอาหารแช่แข็ง

  โหมดแช่แข็ง -18 to -20°C

พื้นที่ที่เลือกได้ดังใจ Selectable Zone

ไม่อยากแช่น้ำแข็งหรือไอศครีมไว้ด้วยกันกับอาหารแช่แข็งใช่ไหม?
คุณสามารถแยกออกจากกันได้ด้วยการเพิ่มพื้นที่ช่องแช่แข็ง เพียงเลือก Freezer

 • อาหารและเครื่องดื่ม

  โหมดแช่เย็น 3°C

 • ผลิตภัณฑ์จากนมและเนื้อสัตว์

  โหมดชิลเลอร์ 1°C

 • เนื้อสัตว์และเนื้อปลา

  โหมดซอฟท์ฟรีซ -3°C

 • ไอศครีมและอาหารแช่แข็ง

  โหมดแช่แข็ง -18 to -20°C

ปรุงอาหารได้ทันที โดยไม่ต้องละลายน้ำแข็ง

โหมดซอฟท์ฟรีซ -3°C

เลือกโหมดซอฟท์ฟรีซในช่อง Selectable Zone เพื่อเก็บรักษาเนื้อสัตว์และเนื้อปลาให้สดใหม่อยู่เสมอ
ช่วยให้คุณปรุงอาหารได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ตัดขั้นตอนละลายน้ำแข็งออกไป

หั่นได้อย่างง่ายดาย

อาหารไม่ถูกแช่แข็ง จึงหั่นได้อย่างง่ายดาย

สะดวกในการกำหนดปริมาณ

เตรียมอาหารในปริมาณที่คุณต้องการ

พร้อมปรุงอาหารได้ทันที

พร้อมปรุงอาหารได้ทันทีโดยไม่ต้องละลายน้ำแข็ง

โหมดซอฟท์ฟรีซ -3°C

หั่นได้อย่างง่ายดาย

อาหารไม่ถูกแช่แข็ง จึงหั่นได้อย่างง่ายดาย

สะดวกในการกำหนดปริมาณ

เตรียมอาหารในปริมาณที่คุณต้องการ

พร้อมปรุงอาหารได้ทันที

พร้อมปรุงอาหารได้ทันทีโดยไม่ต้องละลายน้ำแข็ง

จัดระเบียบช่องแช่ผักได้อย่างง่ายดาย

ด้วยช่องแช่ผักแบบแยกสัดส่วนสองชั้น

เพื่อคงความสดใหม่ให้ได้นานที่สุด ช่องแช่ผักแต่ละช่องจะช่วยคงความชุ่มชื้นของอาหารในระดับดีเยี่ยมประมาณ 90%* ช่องแช่ผักถูกออกแบบให้เป็นลิ้นชักแยกอิสระ เพื่อรักษาความสะอาดของอากาศภายในช่องแช่ และป้องกันการส่งกลิ่นรบกวนช่องแช่ข้างเคียง นี่คือประสิทธิภาพที่ได้จากแผ่นกรอง Triple Power Filter

* ทดสอบโดยฮิตาชิ ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับปริมาณและประเภทของผัก

จัดเก็บอาหารได้อย่างเหมาะสม

เลือกแช่ได้ตามใจ Select Case (อาหารแห้งและผัก)

จัดสรรพื้นที่ในการแช่อาหารได้ตามที่คุณต้องการ
ไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งหรือผักก็ตาม

ล้ำหน้าด้วยระบบประหยัดพลังงาน

VIP - เทคโนโลยีแผงฉนวนสุญญากาศ

VIP คือแผงฉนวนใยแก้วสุญญากาศคุณภาพสูงที่มีลักษณะบางมาก ทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อน และมีประสิทธิภาพการทำงานดีกว่ายูรีเทน ขนาดใหญ่ซึ่งเคยเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในอดีต เทคโนโลยีนี้ช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอก จึงทำให้ตู้เย็นประหยัดพลังงานได้มากขึ้น เก็บความเย็นได้นานสูงสุดถึง 15 ชม. แม้ในช่วงไฟดับ

* รูปภาพสำหรับใช้ประกอบการอธิบายเท่านั้น ทดสอบโดยฮิตาชิ ทดสอบเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นของฮิตาชิทั้งหมด

* รูปภาพสำหรับใช้ประกอบการอธิบายเท่านั้น ทดสอบโดยฮิตาชิ
ทดสอบเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นของฮิตาชิทั้งหมด

* รูปภาพสำหรับใช้ประกอบการอธิบายเท่านั้น ทดสอบโดยฮิตาชิ
ทดสอบเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นของฮิตาชิทั้งหมด

ล้ำหน้าด้วยระบบประหยัดพลังงาน

ระบบทำความเย็นแบบพัดลมคู่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นสูงสุดทั้งในช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็น ซึ่งระบบทำความเย็นพัดลมเดี่ยวในตู้เย็นทั่วไปไม่สามารถทำได้
ระบบทำความเย็นแบบพัดลมคู่ช่วยประหยัดพลังงานและกระจายความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ทำงานควบคู่กับเซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับอุณหภูมิ โดยควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในแต่ละช่องแช่ และรักษาอุณหภูมิในแต่ละช่องแช่ให้คงค่าตามความเหมาะสม

* รูปภาพสำหรับใช้ประกอบการอธิบายเท่านั้น

* รูปภาพสำหรับใช้ประกอบการอธิบายเท่านั้น

* รูปภาพสำหรับใช้ประกอบการอธิบายเท่านั้น

อินเวอร์เตอร์ × ระบบทำความเย็นแบบพัดลม

คอมเพรสเซอร์ อินเวอร์เตอร์ ประสิทธิภาพสูง

คอมเพรสเซอร์คุณภาพสูง ทำความเย็นเต็มกำลัง ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ วางใจได้ในเรื่องประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงาน

อินเวอร์เตอร์ × ระบบทำความเย็นแบบพัดลม

เซ็นเซอร์คู่อัจฉริยะตรวจจับอุณหภูมิ

เซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับอุณหภูมิ หนึ่งตัวในช่องแช่แข็ง และอีกหนึ่งตัวในช่องแช่เย็น ทำหน้าที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และควบคุมการทำงานเพื่อให้อาหารในช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็นได้รับความเย็นจากอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดเสมอ

ประมาณ 3°C

ช่องแช่เย็น

ประมาณ -18°C

ช่องแช่แข็ง

อินเวอร์เตอร์ × ระบบทำความเย็นแบบพัดลม

ล้ำหน้าด้วยระบบประหยัดพลังงาน

ควบคุมลมเย็นและส่งผ่านไปยังแต่ละช่องแช่อย่างเหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่า จะไม่เกิดการสิ้นเปลืองพลังงาน รับรองผลด้วยคะแนนการประหยัดพลังงานระดับโลก

เย็นเต็มกำลัง

ทำความเย็นได้อย่างเต็มที่ทุกพื้นที่ในช่องแช่แม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงถึง 60°C

คอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูง

ทำงานได้ปกติภายใต้ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าระหว่าง 130 – 300 โวลต์ โดยไม่ต้องใช้เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า

เก็บรักษาความเย็นได้ยาวนานกว่า

รักษาความเย็นในช่องแช่แข็งเพื่อคงความสดของอาหารได้ยาวนานถึง 15 ชม. ในกรณีที่ไฟดับ

* ทดสอบโดยฮิตาชิ เงื่อนไขในการทำงานอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และรุ่นสินค้า

อินเวอร์เตอร์ × ระบบทำความเย็นแบบพัดลม

คอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูง

ทำงานได้ปกติภายใต้ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าระหว่าง 130 – 300 โวลต์ โดยไม่ต้องใช้เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า

เก็บรักษาความเย็นได้ยาวนานกว่า

รักษาความเย็นในช่องแช่แข็งเพื่อคงความสดของอาหารได้ยาวนานถึง 15 ชม. ในกรณีที่ไฟดับ

* ทดสอบโดยฮิตาชิ เงื่อนไขในการทำงานอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และรุ่นสินค้า

แผ่นกรองขจัดกลิ่นประสิทธิภาพสูง

แผ่นกรอง Triple Power Filter

ช่วยขจัดกลิ่น*1 และลดแบคทีเรีย 99%.*2

กลิ่นหัวหอมและกระเทียม

Methyl Mercaptan

กลิ่นปลาสด

Ammonia

กลิ่นน้ำส้มสายชู

Acetaldehyde

*1 แผ่นกรอง Triple Power Filter ข่วยขจัดองค์ประกอบของกลิ่น 7 ประเภท (ทดสอบโดยฮิตาชิ ประเภทของกลิ่น: เมทิล เมอร์แคปเทน, แอมโมเนีย, แอซิทาลดีไฮด์, ไตรเมทิลามีน, โพรพานอล, เฮกซานอล และกรดอะซิติก)

*2 ให้ผลด้านการฆ่าเชื้อร่วมกับถ่ายกัมมันต์, ซีโอไลต์ และแมงกานีส ออกไซด์ (ตัวเร่งปฏิกิริยา) แผ่นกรองช่วยลดการเกิดกลิ่นได้เป็นอย่างดี หน่วยงานทดสอบ: สถาบัน Boken Quality Evaluation Institute วิธีการทดสอบ: Film Adhesion (JISZ2801) ชิ้นส่วนที่ใช้ทดสอบ: แผ่นกรอง วิธีการฆ่าเชื้อ: กระตุ้นกระบวนการออกซิเดชันบนแผ่นกรอง เป้าหมาย: คราบแบคทีเรียสะสมบนแผ่นกรอง ผลการทดสอบ: ขจัดได้ 99% หลังฆ่าเชื้อ 24 ชม. ด้วยการกรองเพียงอย่างเดียว ไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและอาหารภายในตู้เย็น

แผ่นกรอง Triple Power Filter

ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

ทำน้ำแข็งก้อนได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบอัตโนมัติ เพียงแค่เติมน้ำสะอาดลงในแทงก์น้ำ ในกรณีที่ต้องการทำน้ำแข็งให้รวดเร็วทันใจยิ่งขึ้น เพียงกดปุ่ม Quick Freezing ก็จะเร่งกระบวนการทำน้ำแข็งให้เร็วขึ้นได้ประมาณ 24%*

* ทดสอบโดยฮิตาชิ ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างการเปิดและปิดโหมด Quick Freezing

* ทดสอบโดยฮิตาชิ ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างการเปิดและปิดโหมด Quick Freezing

เย็นเร็วเต็มพลัง

เมื่อต้องการทำความเย็นอย่างรวดเร็ว เพียงแค่เปิดโหมด Quick Cooling เครื่องจะทำความเย็นเร็วขึ้นประมาณ 29%*

* ทดสอบโดยฮิตาชิ ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างการเปิดและปิดโหมด Quick Cooling

* รูปภาพสำหรับใช้ประกอบการอธิบายเท่านั้น

* รูปภาพสำหรับใช้ประกอบการอธิบายเท่านั้น

* ทดสอบโดยฮิตาชิ ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างการเปิดและปิดโหมด Quick Cooling

ขนาดใหญ่ แต่ง่ายต่อการใช้งาน

ช่องแช่เย็นซึ่งต้องใช้งานบ่อยถูกออกแบบให้อยู่ส่วนบนของตู้ ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนและง่ายต่อการเปิดใช้งาน ถึงแม้ว่าภายในตู้จะเต็มไปด้วยอาหารมากมาย แต่ทุกอย่างถูกจัดแบ่งช่องแช่อย่างเป็นระเบียบ เพียงแค่ปรายตามอง คุณก็จะมองเห็นอาหารทั้งหมด และหยิบออกมาได้อย่างสะดวกสบาย

เทคโนโลยีพิเศษ

Type French Bottom Freezer
Door 4 Door
Grade Luxury
ความจุ (ลิตร) ทั้งหมด : 569
ช่องแช่แข็ง : 100
ช่องแช่เย็น : 372
Selectable Zone : 97
(โหมดแช่เย็น, โหมดชิลเลอร์, โหมดซอฟท์ฟรีซ, โหมดแช่แข็ง)
ขนาด มม. กว้าง : 900
สูง : 1840
ลึกรวมด้ามจับ : 720
ลึกไม่รวมด้ามจับ : 720
INVERTER x Dual Fan Cooling
ช่องแช่เย็น Select Case (อาหารแห้ง<->ผัก)
Quick Cooling
LED Light
แผงอลูมิเนียม
แทงค์น้ำภายในตู้
ชั้นวางกระจกนิรภัย
Utility Case
ถาดใส่ไข่ (28 ฟอง)
ช่องแช่ขวดน้ำที่บานประตู
ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ (-1/+1℃) (6 ลิตร)
ช่องแช่ผัก ช่องแช่ผักแบบลิ้นชัก 2 ชั้น
ช่องแช่แข็ง ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
Quick Freezing
ช่องแช่แบบลิ้นชัก (2)
ช่องแช่แบบถาดสไลด์ (1)
Selectable Zone โหมดแช่เย็น, โหมดชิลเลอร์, โหมดซอฟท์ฟรีซ, โหมดแช่แข็ง
ช่องแช่แบบลิ้นชัก (2)
ช่องแช่แบบถาดสไลด์ (1)
คุณสมบัติทั่วไป ระบบเปิดประตูอัตโนมัติ
ไฟส่องสว่างที่ด้ามจับประตู
IoT Connected
แผงฉนวนสุญญากาศ (VIP)
เซ็นเซอร์คู่อัจฉริยะตรวจจับอุณหภูมิ
แผงควบคุมแบบไฟ LED
โหมดประหยัดพลังงาน
แผ่นกรอง Triplle Power Filter
สัญญาณเตือนเมื่อไม่ได้ปิดประตู
คุณสมบัติอื่นๆ สารทำความเย็น R-600a
CFC-Free
HFC-Free
No Frost
ขอบยางประตูป้องกันเชื้อรา
สี กระจกเงา (MIR) /
แมทกลาสไวท์ (MGW)
สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างไปจากสีบนแค็ตตาล็อกฉบับนี้